< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תזכורת // קבוצות מחקר: קבוצות מחקר במחקר איכותני – פתיחת הרשמה לשנה"ל תשפ"א [מופ"ת, מקוון] דדליין=15.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0081516/

קבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במכון מופ״ת מפגישה חוקרות וחוקרים המתעניינים במחקר איכותני למטרות התעדכנות, פיתוח מיומנויות מחקר וקידום השיח המקצועי, המחקר וההוראה בתחום. הקבוצה שואפת לתמוך בחוקרות ובחוקרים, ותיקים ומתחילים, לשם קידום מחקרים ופרסומים בגישה האיכותנית. לצורך כך נפגשים חוקרות וחוקרים ללימוד משותף בקבוצות משנה המתמקדות בפרדיגמה, במסורת או בהיבט מוגדר של המחקר האיכותני, ומאזינים במליאה
להרצאות של חוקרות וחוקרים איכותניים מובילים. קבוצות המשנה מונחות על ידי חוקרות מומחיות בתחומן, בעלות ניסיון עשיר במחקר ובהוראת מחקר איכותני, בהנחיה של מחקרים איכותניים ובייעוץ לחוקרים. הן פועלות כקבוצת למידה דיאלוגית, ואינן במתכונת של קורס. התכנים בהן משתנים מדי שנה, על פי צורכי המשתתפים והמשתתפות. במסגרת קבוצות המשנה המשתתפים.ות מציגות.ים חלקים ממחקרים או תוצרי כתיבה בתהליך, וזוכות.ים למשוב אישי מהמנחה ומהקבוצה. ההרכב האינטר-דיסציפלינרי של הקבוצה מזמן שיתופיפעולה בין המשתתפות.ים לצורך מחקר וכתיבה משותפים.

במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשפ"א שישה מפגשים מקוונים, בימי ראשון, ) 15/11/2020 ; 27/12/2020 ;31/1/2021 ; 14/3/2021 ; 25/4/2021 ; 6/6/2021
בכל אחד מהמפגשים הללו החברים והחברות ישתתפו באחת או בשתיים מקבוצות המשנה, בוקר וצוהריים, וישמעו הרצאת אורח/ת במליאה.

בשנת הלימודים תשפ"א כל המפגשים יהיו מקוונים.
להלן פריסת הפעילות של קבוצות המשנה בכל אחד מהמפגשים:

בשעות 13:00-11:00 יפעלו במקביל ובמקוון קבוצות משנה אלה:

ניתוח נתונים במחקר איכותני: בין מהות למשמעות / ד"ר שרה שמעוני
כתיבה ופרסום של מאמרים אקדמיים / ד"ר יערית בוקק-כהן
מחקר נרטיבי / ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל
בשעות 13:30 – 15:00 – הרצאת אורח ודיון במליאה
נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים והמרצות במליאה מפורטים בקישור: https://mofet.macam.ac.il/rashut/interest/

בשעות 17:15-15:15 יפעלו במקביל ובמקוון קבוצות משנה אלה:

חקר הטקסט והשיח בעידן של שינוי / פרופ' עירית קופפרברג
מחקר איכותני-חזותי / ד"ר רבקה הלל-לביאן
"זה המחקר שלי": הפנים הגלויות של החוקר/ת במחקרים איכותניים / פרופ' אילנה אלקד-להמן ופרופ' סמדר בן אשר

מידע מפורט מופיע באתר של קבוצת העניין /https://mofet.macam.ac.il/rashut/interest
להרשמה:
אפשר להירשם באופן מקוון בכתובת https://mofet.macam.ac.il/rashut/interest / או
באמצעות מינהל לומדים mlomdim@macam.ac.il טל׳ 03-6901426/401
לפרטים נוספים: רשות המחקר rashut@macam.ac.il טל׳ 03-6901429
* החברוּת בקבוצת העניין כוללת השתתפות במפגשי קבוצות המשנה ובהרצאות אורח, קבלת חומרים ומידע.
* מספר המשתתפים בקבוצת המשנה מוגבל. אנא מהרו להירשם.
* ההרשמה היא לקבוצת משנה אחת קבועה או לשתיים קבועות )אחת בוקר ואחת צהריים( בכל ששת המפגשים.
* דמי הרשמה:
הרשמה מוקדמת עד ליום 17 באוקטובר 2020 כולל:
קבוצת משנה אחת: 540 ₪, שתי קבוצות משנה: 855 ₪
הרשמה מאוחרת מיום 18 באוקטובר 2020 ולאורך שנת הלימודים תשפ״א:
קבוצת משנה אחת: 600 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪

https://mofet.macam.ac.il/rashut/interest/

(קבוצת עניין מחקר איכותני מופת תשפא)

מפרסם ההודעה
טל אורן rashut@macam.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה