< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת // קבוצת מחקר: חקר השיח בעידן של שינוי, קבוצת עניין במחקר איכותני (עירית קופפרברג) [מופ"ת, מקוון] דדליין=15.11.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0081605/

חקר השיח בעידן של שינוי, קבוצת עניין במחקר איכותני

פרופ’ עירית קופפרברג

 

תקציר

כדור הארץ שלנו עבר משבר שלא היה כמותו בתולדות האנושות. משבר זה חייב את כל בני האדם לשנות בן לילה את תקשורת השיח פנים אל פנים ולהרבות בתקשורת מקוונת, הן במקום העבודה הן בין בני המשפחה והחברים. לשינויים אלה יש משמעות מחקרית ויישומית. בהקשר גלובלי ומקומי זה עודכנו מטרות קבוצת העניין, שקיימת כבר עשרים שנה:

 

לקדם את הידע של חבריה בתחום חקר השיח, ולהעמיק בהבנת תאוריות וכלי המחקר שתחום זה מציע לחוקר האיכותני תוך התייחסות לשינויים שנוסחו לעיל.

לזהות, לתאר ולפרש את ההבדלים בין שיח פנים אל פנים, מקוון וטלפוני.

להתייחס לשיח נרטיבי מנקודת מבט של חקר השיח תוך שימת לב למושגים “קול”, “שתיקה” ו”השתקה”.

להבליט את חשיבות המתודולוגיה שחקר השיח מספק, הכוללת התייחסות לרכיבים מילוליים, חזותיים ומוזיקליים של הנתונים, בדיקת התרומה של שיטות ניתוח שונות לאור מטרות המחקר, ובעת הצורך הבלטת חשיבותו של השילוב ביניהן.

להיות קשובים לצרכים של כל חברי הקבוצה בהתייחסות למחקר הספציפי שלהם. לכן בכל מפגש נתייחס לנתוני מחקר של אחד מחברי הקבוצה, ונבחן היבטים תאורטיים ומתודולוגיים של המחקר, את הצגת הממצאים ואת פרשנותם. כן יינתן זמן לדון ברלוונטיות של מה שמוצג לכל חברי הקבוצה.

נוסף על כך הקבוצה תתייחס לשאלות אלה: מה ההבדל בין גישות מחקר מכוון-נתונים לגישות מחקר מכוון-תאוריה (הכולל גם תאוריה ביקורתית)? איך לשלב אותן בעת כתיבת המחקר? איך לכמת נתונים איכותניים? אילו כלי מחקר ייחודיים מציע תחום חקר השיח לחקר אינטראקציה וזהות בתהליכים מוסדיים ומשפחתיים הכוללים גם למידה? מה הוא סיפור אישי מנקודת מבט של חקר השיח? כיצד נבנה ידע בשיח? מה היא פרשנות ? כיצד אפשר להשיג אמינות במחקר איכותני? מה התרומה של מחקר רב-מודאלי (המשלב נתונים מילוליים, ויזואליים ומוזיקליים) ושל מחקר חד-מודאלי? מה הם נתוני מחקר טבעיים ולא טבעיים?

 

מועדי המפגשים

בשנת הלימודים תשפ”א מפגשי קבוצות המשנה והמליאה יתקיימו באופן מקוון

בימי ראשון, תאריכי המפגשים: 15.11.2020 , 27.12.20 , 31.1.2021 , 14.3.2021 , 25.4.2021 , 6.6.2021

 

מחיר

הרשמה מוקדמת עד ליום 17 באוקטובר 2020 (כולל)

קבוצת משנה אחת: 540 ₪ , שתי קבוצות משנה: 856 ₪

הרשמה מאוחרת מיום 18 באוקטובר 2020 ולאורך שנת הלימודים תשפ”א

קבוצת משנה אחת: 600 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪

 

על המנחה

עירית קופפרברג – פרופסור אמריטה בתחום הבלשנות וחקר השיח במכללת לוינסקי לחינוך, ועורכת כתב העת עיונים בשפה וחברה; מחקריה העכשוויים, ספריה ופרסומיה מתמקדים בחקר “קול”, “שתיקה” ו”השתקה” בשיח אינטראקטיבי דבור, כתוב ומקוון במקום העבודה, מתודולוגיה במחקר איכותני בדגש על תרומת השילוב של שיטות ניתוח שונות לחקר נתונים רב-מודאליים וחד-מודאליים, חקר השפה הפיגורטיבית וחקר הנרטיב; הדוקטורט שלה התמקד ברכישת שפה זרה בכיתה הישראלית.

https://store.macam.ac.il/store/interest/9703

(קבוצת עניין מחקר איכותני מופת תשפא)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added