< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת // קבוצת מחקר: קבוצת עניין במחקר איכותני- מחקר נרטיבי (גבריאלה ספקטור מרזל) [מופ"ת, מקוון] דדליין=15.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0081601/

מחקר נרטיבי- קבוצת עניין במחקר איכותני, ד"ר גבריאלה ספקטור מרזל

תקציר

 

מאז “המפנה הנרטיבי” שהתחולל באמצע שנות השמונים נכנס המחקר הנרטיבי למגוון דיסציפלינות ופרופסיות חברתיות. על בסיס תפיסת האדם כמספר סיפורים התפתחו תאוריות רבות המסבירות את תפקידם המגוון של סיפורים (נרטיבים) בחיינו: מקנים משמעות לאירועי חיינו, מסבירים את פעולותינו, מכוננים את זהויותינו האישיות, המשפחתיות, הקהילתיות והלאומיות, מהווים ערוץ מרכזי לאינטראקציה, דרך ללמוד את התרבות, ועוד. בד בבד התפתחו מתודולוגיות מגוונות לאיסוף ולהפקה של נתונים נרטיביים ולניתוחם.

 

הקבוצה מיועדת לחוקרות וחוקרים העושות.ים – או מבקשות.ים לעשות – שימוש בשיטות סיפוריות, במגוון דיסציפלינות ועולמות תוכן. במפגשים נדון בהיבטים תאורטיים, מתודולוגיים ופרקטיים הקשורים לפרדיגמת המחקר הנרטיבית. על פי הרצון והצרכים של המשתתפות.ים, הדיונים יתמקדו בסוגיות של אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה, הגדרות של נרטיב, סוגים של נרטיבים, שיטות להפקה ולפרשנות של סיפורים, נרטיבים במעגלי הקשר, נרטיב כאתר למפגש בין פרט ותרבות, אתיקה במחקר נרטיבי ועוד.

 

כחלק מהלמידה המשותפת, חברות.י הקבוצה יציגו מחקרים/פרסומים בתהליך ויקבלו מהקבוצה משוב שיסייע להן.ם לקדם את המחקרים ואת פרסומם.

 

מועדי המפגשים

בשנת הלימודים תשפ”א מפגשי קבוצות המשנה והמליאה יתקיימו באופן מקוון

בימי ראשון, תאריכי המפגשים: 15.11.2020 , 27.12.20 , 31.1.2021 , 14.3.2021 , 25.4.2021 , 6.6.2021

 

דמי הרשמה

 

הרשמה מוקדמת עד ליום 17 באוקטובר 2020 (כולל)

קבוצת משנה אחת: 540 ₪ , שתי קבוצות משנה: 856 ₪

הרשמה מאוחרת מיום 18 באוקטובר 2020 ולאורך שנת הלימודים תשפ”א

קבוצת משנה אחת: 600 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪

 

על המנחה

 

ד”ר גבריאלה ספקטור-מרזל – מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, ומלמדת בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית; מכהנת כראש קבוצת העניין במחקר איכותני, ומנחה את קבוצת המשנה במחקר נרטיבי במכון מופ”ת מאז 2007; מנחה תלמידות.ים. מתקדמות.ים ויועצת לחוקרות.ים העורכות.ים מחקרים בשיטות איכותניות בכלל, ונרטיביות בפרט; רבים מפרסומיה עוסקים בהיבטים תאורטיים ומתודולוגיים של פרדיגמת המחקר הנרטיבית.

https://store.macam.ac.il/store/interest/9702

(קבוצת עניין מחקר איכותני מופת תשפא)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה