< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: מדינה נורמלית שאינה נורמלית: העשור השמיני למצב החירום בישראל [חלק ראשון: ירושלים] 26.6.19 [חלק שני: חיפה] 30.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9060804/

המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים (26.6.19) ומרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון בחיפה (30.6.19)

מאז קום המדינה קיימת הכרזה מתמדת על מצב חירום, המוארכת מדי שנה על ידי הכנסת. ההכרזה הנוכחית מיום 16.7.2018 נמצאת בתוקף עד יולי 2019.

להכרזה שתי השלכות עיקריות: ראשית, ההכרזה היא תנאי להפעלת סמכותה של הממשלה להתקין תקנות שעת חירום, שבכוחן לשנות חקיקה של הכנסת. שנית, ישנו מגוון חוקים שתוקפם מותנה בקיומה של הכרזה על מצב חירום – כגון החוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת-חירום, התש"י-1949, חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979 ועוד.

בשנת 1999 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ בדרישה לבטל את ההכרזה על מצב החירום, בטענה שהיא נעדרת הצדקה עניינית וגוררת פגיעה קשה בשלטון החוק ובזכויות האדם. העתירה, אשר נותרה תלויה ועומדת למעלה מעשור, הניבה עבודת מטה מקיפה בממשלה ובכנסת לניתוק הזיקה הקיימת בין דברי החקיקה השונים ובין ההכרזה. בשנת 2012 מחק בית המשפט את העתירה, תוך שהפציר במדינה להשלים את המלאכה. עם זאת הוא הדגיש כי ישראל היא "מדינה נורמאלית שאינה נורמאלית" ולכן האתגר יהיה ב"עיצוב מערכת חוק… המתמודדת עם הפן הנורמלי והפן הלא נורמלי כאחת".

חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, אשר ביקש להחליף את סמכויות החירום למאבק בטרור בהסדר קבוע המתאים למדינה דמוקרטית, נחקק בין היתר על רקע תהליכים אלו. הדיונים בפרק בחוק, הבא לנתק את סמכות המעצר המינהלי מההכרזה על מצב חירום, עדיין בעיצומם. בד בבד לא ברור מתי, אם בכלל, תבוטל ההכרזה עצמה.

בעשור השמיני למצב החירום המוכרז בישראל ובחלוף עשרים שנה לעתירה לביטולו, יקיימו המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף מרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון באוניברסיטת חיפה שולחן עגול וכנס, אשר ידונו בהשלכות החברתיות והמשטריות של שגרת החירום שהשתרשה בישראל בעשורים האחרונים.

יום ראשון כ"ז בסיון תשע"ט 30.06.2019
אוניברסיטת חיפה
מצפור עופר, הקומה ה-30 במגדל אשכול

09:30-09:50: התכנסות

09:50-10:00: ברכות – פרופ' עלי זלצברגר, ראש מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון

10:00-10:30: הרצאת פתיחה – דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), נשיאת מועצת העיתונות

10:30-12:20: חבר דיון ראשון – המסגרת המשפטית למצב החירום ולסמכויות חירום בישראל

יו"ר – פרופ' מוחמד ותד, המכללה האקדמית צפת
דוברים:
פרופ' עלי זלצברגר, אוניברסיטת חיפה
ד"ר תמר הוסטובסקי-ברנדס, הקרייה האקדמית אונו
ד"ר סיגל שהב, המרכז האקדמי למשפט ועסקים
עו"ד לילה מרגלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' אלון הראל, האוניברסיטה העברית

12:20-13:10: ארוחת צהריים למשתתפי הכנס

13:10-15:00: חבר דיון שני – השלכות משטריות וחברתיות של מצב החירום המתמשך

יו"ר – פרופ' מיכל טמיר, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
דוברים:
פרופ' גד ברזילי, אוניברסיטת חיפה
פרופ' מנחם הופנונג, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר מאיה מארק, אוניברסיטת חיפה
מר אדם רז, קרן ברל קצנלסון
גב' רני מנדלבאום וד"ר טליה מרגלית, אוניברסיטת תל אביב

15:00-15:20: הפסקה לקפה ועוגה.

15:20-16:50: חבר דיון שלישי – מבט לעתיד: מצב החירום וסמכויות מיוחדות בישראל

יו"ר – ד"ר איתמר מן, אוניברסיטת חיפה
דוברים:
פרופ' אריאל בנדור, אוניברסיטת בר-אילן
עו"ד אסף דרעי, המכללה למינהל ואוניברסיטת חיפה
שולחן עגול בהשתתפות הדוברים בכנס

16:50-17:20: הרצאת סיום

דורית ביניש, נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס), נגידת האוניברסיטה הפתוחה

מנחה ועורך הכנס: ד"ר נדב דגן, מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון

http://minervaextremelaw.haifa.ac.il/index.php/en/32-center-events/335-2019-05-29-18-24-53

מפרסם ההודעה
מיכל בן גל bmichal@geo.haifa.ac.il Dr. Michal Ben Gal Research coordinator Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions minervaxtremelaw.haifa.ac.il
כתובת מלאה
מצפור עופר, מגדל אשכול קומה 30, אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה