< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: מדינה נורמלית שאינה נורמלית: העשור השמיני למצב החירום בישראל [חלק ראשון: ירושלים] 26.6.19 [חלק שני: חיפה] 30.6.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9060803/

המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים (26.6.19) ומרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון בחיפה (30.6.19)

מאז קום המדינה קיימת הכרזה מתמדת על מצב חירום, המוארכת מדי שנה על ידי הכנסת. ההכרזה הנוכחית מיום 16.7.2018 נמצאת בתוקף עד יולי 2019.

להכרזה שתי השלכות עיקריות: ראשית, ההכרזה היא תנאי להפעלת סמכותה של הממשלה להתקין תקנות שעת חירום, שבכוחן לשנות חקיקה של הכנסת. שנית, ישנו מגוון חוקים שתוקפם מותנה בקיומה של הכרזה על מצב חירום – כגון החוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת-חירום, התש”י-1949, חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל”ט-1979 ועוד.

בשנת 1999 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג”ץ בדרישה לבטל את ההכרזה על מצב החירום, בטענה שהיא נעדרת הצדקה עניינית וגוררת פגיעה קשה בשלטון החוק ובזכויות האדם. העתירה, אשר נותרה תלויה ועומדת למעלה מעשור, הניבה עבודת מטה מקיפה בממשלה ובכנסת לניתוק הזיקה הקיימת בין דברי החקיקה השונים ובין ההכרזה. בשנת 2012 מחק בית המשפט את העתירה, תוך שהפציר במדינה להשלים את המלאכה. עם זאת הוא הדגיש כי ישראל היא “מדינה נורמאלית שאינה נורמאלית” ולכן האתגר יהיה ב”עיצוב מערכת חוק… המתמודדת עם הפן הנורמלי והפן הלא נורמלי כאחת”.

חוק המאבק בטרור, התשע”ו-2016, אשר ביקש להחליף את סמכויות החירום למאבק בטרור בהסדר קבוע המתאים למדינה דמוקרטית, נחקק בין היתר על רקע תהליכים אלו. הדיונים בפרק בחוק, הבא לנתק את סמכות המעצר המינהלי מההכרזה על מצב חירום, עדיין בעיצומם. בד בבד לא ברור מתי, אם בכלל, תבוטל ההכרזה עצמה.

בעשור השמיני למצב החירום המוכרז בישראל ובחלוף עשרים שנה לעתירה לביטולו, יקיימו המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף מרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון באוניברסיטת חיפה שולחן עגול וכנס, אשר ידונו בהשלכות החברתיות והמשטריות של שגרת החירום שהשתרשה בישראל בעשורים האחרונים.

יום רביעי, כ”ג בסיון תשע”ט, 26 ביוני 2019
המכון הישראלי לדמוקרטיה
פינסקר 4, ירושלים

16:00-17:30: האם הגיעה העת לביטול מצב החירום בישראל?

מנחה: פרופ’ עמיחי כהן, המכון הישראלי לדמוקרטיה
פותחי הדיון:
רב-ניצב (בדימוס) רוני אלשיך, מפכ”ל משטרת ישראל לשעבר
דר’ יוסי ביילין, שר המשפטים לשעבר
עו”ד דן יקיר, יועמ”ש האגודה לזכויות האזרח בישראל
עו”ד גאל אזריאל, ייעוץ וחקיקה (המחלקה למשפט ציבורי-חוקתי), משרד המשפטים
דיון פתוח

17:30-17:45 – הפסקה

17:45-19:30: מעצרים מינהליים וצווי הגבלה: בין חירום לשגרה

מנחה: עו”ד לילה מרגלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה
פותחי הדיון:
פרופ’ יובל שני, המכון הישראלי לדמוקרטיה, חבר ועדת זכויות האדם של האו”ם
דר’ משה בכר, האוניברסיטה העברית, לשעבר מבקר השב”כ
עו”ד עביר בכר, עורכת דין המתמחה בזכויות אדם וייצוג כלואים
עו”ד יצחק בם, עורך דין המתמחה במשפט פלילי ומינהלי
עו”ד גאולה כהן, ראשת הפורום הביטחוני של פרקליטות המדינה
דיון פתוח

http://minervaextremelaw.haifa.ac.il/index.php/en/32-center-events/335-2019-05-29-18-24-53

Message publisher
מיכל בן גל bmichal@geo.haifa.ac.il Dr. Michal Ben Gal Research coordinator Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions minervaxtremelaw.haifa.ac.il
Full address
המכון הישראלי לדמוקרטיה - רח' פינסקר 4 ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added