< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: פילוסופיה והיסטוריה של הכלכלה [תל אביב] 12.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8110604/

הציבור מוזמן ליום עיון בנושא פילוסופיה והיסטוריה של הכלכלה במסגרת מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, בתאריך 12.11.2018 בבניין גילמן, חדר 496.

להלן תכנית יום העיון:

12:30 – ברכות
פרופ' ליאו קורי, דקאן הפקולטה למדעי הרוח
ד״ר שאול קציר, ראש מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

12:45 – הרצאת פתיחה | יו"ר: חן עירון
“?model standard a with thing same the get we t’can But“
פרופ' רן שפיגלר, ראש בית הספר לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב

13:45 – הפסקה

14:00 – מושב ראשון | יו"ר: אייל אושרי
"economist an like thinking – "סוגיות מרכזיות בדיון שנערך בקרב כלכלנים
אודות לימודי התואר הראשון בכלכלה
ים מעיין, בית הספר לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב
"שיקול דעת בקביעת מדיניות מוניטרית כהסקה אבדוקטיבית"
מיקי פלד, מכון כהן, אוניברסיטת תל אביב
"האם לפירמה כלכלית תיתכן אחריות מוסרית?“
חן עירון, מכון כהן, אוניברסיטת תל אביב

15:30 – הפסקה

16:00 – מושב שני | יו"ר: מיקי פלד
"כל צבעי הכסף – בנקים מרכזיים ולגיטימיות שלטונית במרכז אירופה, 1870-1922"
ד"ר שרון גורדון, מכון ון ליר
"ההיסטוריות של מושג עצמאות בנקים מרכזיים: המקרה הישראלי"
ד"ר אריה קרמפף, ביה"ס לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב-יפו
"מסטטיסטיקה מוסרית למדדים כלכליים: קפיטליזם, תמחור הקדמה וסוגיית העבדות
בארצות-הברית"
ד"ר אלי קוק, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה

17:30 – הפסקה

18:00 – מושב במסגרת הסמינר המחלקתי של מכון כהן
"על תפקידיהם של מודלים כלכליים"
פרופ' צחי גלבוע, בית הספר לכלכלה, אוניברסיטת ת"א

https://drive.google.com/file/d/1mMSpVy6lbyeL-L1m9ZhQBP8mpEyETZtF/view

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 496
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה