< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // עצומה: בחינה מחודשת של תפקידן של האגודות המקצועיות באקדמיה הישראלית בהכשרת דוקטורנטים.

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8101319/

שלום לכולם

אודה לחתימה על אחת או יותר מסדרת העצומות המבקשת לקדם תשומת לב, תקצוב ופעילות מוסדית למצב תוכניות הכשרת תלמידי המחקר. העצומה למטה שהיא העצומה החמישית במספר קוראת לבחינה מחודשת של תפקידן של האגודות המקצועיות באקדמיה הישראלית בהכשרת דוקטורנטים.

רצ"ב נוסח אחרון (תודה למעירים) של עצומה המבקשת לקדם פעילות של האגודות המקצועיות באקדמיה הישראלית בפיתוח ההכשרה והעתיד המקצועי של תלמידי הדוקטורט.

בצידה ובהקשרה גם בקשה ממרכזי העוצמה בממשל האקדמיה הישראלית לפעול לתמיכה תקציבית וארגונית באגודות המקצועיות הללו שדומה שהוזנחו למדי ונדחקו לשולי הממשל והעשיה האקדמית.  נוסח העצומה למטה. כך גם נוסח ארבעת העצומות האחרות:  עצומת זמני שיפוט, עצומת הכרה בתרומה למענקי מחקר, ועדה לאומית לטיפוח וקידום תלמידי מחקר, קידום מרכזי תמיכה בקריירה.  קישורים לחמשת העצומות למטה.

 מדוע עצומות ? הן לקידום סדר יום אקדמי כללי בנושא, הן כפניה לפעולה של מי שיכולים ומופקדים על העניין והן כדרך לחיוב עצמי לפעולה (של החותמים). שינוי בריא, אני מקווה, עובר דרך התגייסות כללית ודיון ציבורי.

  1. https://www.atzuma.co.il/timeisquality (improving review procedures and length of time)
  2. https://www.atzuma.co.il/grantrecognition(formal recognition of students contribution to grants)
  3. https://www.atzuma.co.il/strategicforum(national decentralized policy institutions [from government to governance)
  4. https://www.atzuma.co.il/careercenters(professional development and career support and guidance)
  5. The new petition: https://www.atzuma.co.il/professassoc (the role of professional associations)

 

ראשי האגודות המקצועיות באקדמיה הישראלית

נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים, סיו"ר מל"ג, ראשת ות"ת

נשיא ומנכ"לית הקרן הלאומית למדע

הנדון:   מצב ההכשרה של תלמידי מחקר בישראל

אנחנו החתומים מטה, חברי סגל אקדמי ומנהלי ותלמידי מחקר, קוראים לראשי האגודות המקצועיות לפעול לגיבוש תכנית דיסציפלינרית לקידום ההכשרה והתמיכה בתלמידי מחקר במוסדות המחקר בישראל.  פניה זאת נעשית על רקע הבנה שלא נעשה עד היום די בכדי להציג תפיסה כוללת של בינוי תכניות דוקטורט, מטרותיהן, הבקרה עליהן וההשקעה בהן.

למרות ההתרחבות הברוכה של תכניות ההכשרה המחקרית, בעיקר ברמת התואר השלישי,  נדירות הדיסציפלינות והאגודות המקצועיות הישראליות שגיבשו מסמך מדיניות מקיף ומעודכן, לאומי או מוסדי, אחד המוקדש לצרכי תלמידי המחקר בתחומן.

אנו מוצאים כי חסרה חשיבה אסטרטגית על האופן שבו יש להשקיע בתלמידי ובתלמידות מחקר, הבעיות של מערכות ההכשרה הקיימות והאתגרים הצפויים להם.  כתוצאה מכך אנו מזהים חוסר במשאבים למלגות ארוכות טווח החל מהתואר השני, חוסר ניכר בהכשרה מחקרית בינלאומית דרך קורסי קיץ, קורסים מתודולוגיים וחילופי סטודנטים. אין כמעט מאמץ שיטתי להכשרה להוראה, תמיכה מקצועית בפיתוח קריירה בתוך ומחוץ לאקדמית. במקביל אנחנו מוצאים ארגון לא יעיל של לימודי המחקר עצמם,  מעברים רבים ובלתי מובנים בין שלבי ההכשרה השונים,  התארכות לימודי המחקר וזמני שיפוט ארוכים מידי.

ובמקביל, 

אנו קוראים  לאקדמיה הלאומית למדעים, לסיו"ר מל"ג, לראשת ות"ת ולקרן הלאומית למדע  – אלו המופקדים על התקצוב ונהנים מהמונופולין על היוקרה האקדמית –  לפעול לחיזוק האגודות המקצועיות באמצעות תקצוב מתאים, הצבת קריטריונים לאגודה מקצועית "טובה" ושילוב פעיליו האגדות המקצועיות בגופי הממשל של המדע והאקדמיה בארץ.

 תודה רבה וברכת שנה אקדמית טובה

דוד לוי-פאור

מפרסם ההודעה
דוד לוי-פאור האוניברסיטה העברית davidlevifaur@gmail.com
כתובת מלאה
ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה