< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: בין מלחמה למגפה -מצבי חירום ושלטון החוק בישראל (נדב דגן) (סמינר מינרבה מצבי קיצון & מרכז מצבי חירום) [אונ חיפה / חיפה & מקוון] 14.2.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4021024/

במרכז ההרצאה יעמוד מחקר של ד”ר דגן, אשר עיקריו פורסמו לאחרונה (אוקטובר 2023) כמאמר בכתב העת משפט וממשל*. המחקר יוצג ויידון בשילוב היבטים אקטואליים של מצב המלחמה הנוכחי שבו שרויה ישראל ושל השימוש שעושות רשויות המדינה בחקיקה בכלל, ובחקיקת חירום בפרט, בתקופה זו.

המאמר הנדון בוחן את היחס שבין חירום למשפט בדמוקרטיות מודרניות עם דגש מיוחד על שיטת המשפט הישראלית. המאמר עוסק בדיון ביקורתי בגישות העיקריות המוכרות בספרות האקדמית ובפסיקת בתי המשפט בדבר היחס בין משפט למצבי חירום. בין היתר, עוסק המאמר בסיווגים המוכרים בספרות בדבר היחס שבין שלטון החוק למצבי חירום ובסיווג הגישות המוצעות לשתי קטגוריות: מודלים של משפט לעומת מודלים של אי-חוקיות בחירום.

במסגרת ההרצאה יידונו המאפיינים הבסיסיים של כל אחת מהקטגוריות ויוצגו היתרונות המובהקים הגלומים במודלים של משפט. נסביר מדוע מודלים של משפט אומצו בישראל ובעולם הדמוקרטי, ואילו מודלים של אי-חוקיות נדחו. בפרט, נעמוד על יסודותיו של המודל הישראלי הייחודי של משפט, אשר מושתת על שלטון החוק בשגרה ובחירום. על רקע זה, ננתח את האתגר שהציבה הממשלה למודל הישראלי של משפט בתקופת הקורונה. בפרט, נתייחס לביטוי המובהק ביותר של אי-החוקיות בחירום בתקופה זו: שימוש פסול ופרוע בתקנות שעת חירום, בעיקר בתקופת הממשלה ה-34 היוצאת – ממשלת מעבר בראשות בנימין נתניהו, ובמידה פחותה גם בתקופת הממשלה ה-35; בתי המשפט לא עמדו בפרץ, ופסקי דין אחדים אף העלו תרומה מסוימת לערעור המודל הישראלי של משפט. לבסוף, נדון בהשלכות של פריצת הגדרים החוקתיים על מצב המלחמה הנוכחי.

ד”ר נדב דגן הוא חוקר משפט ומרצה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת חיפה. מחקריו של נדב עוסקים בעיקר במשפט הציבורי בישראל ובעולם, ומשולבים בהם תיאוריה של המשפט, פילוסופיה של מוסר פוליטי ומשפט השוואתי עם היבטים ממשליים ומוסדיים של רשויות המדינה. בין היתר, רכש נדב תת-התמחות בתיאוריה של דיני חירום, היה עמית מחקר במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון בשנים 2017-2019, והוא עוסק בהוראת קורסים וסמינרים מחקריים בתחום דיני החירום באוניברסיטאות מחקר בישראל. כיום נדב משלב הוראה ומחקר אקדמיים עם פרקטיקה משפטית כעורך-דין פעיל.

14.2.24, 15:45-14:15

דף האירוע:
https://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/events-heb/31-center-events/237-2023-10-21-11-33-28
המאמר: “מודל של משפט ושמיטת הדין במשבר הקורונה”:
https://law.haifa.ac.il/wp-content/uploads/2023/10/lawgov-20231018.pdf

* (מינרבהקיצון2024) (מצביחירוםאתשפד)

Message publisher
ערן בית הלחמי eranbh72@gmail.com
Full address
מרכז מינרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, חדר 1013 בנין המדרגה, אוניבריסטת חיפה
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added