< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // רב-שיח: לקחי הבחירות: מרחיבים את הדמיון הפוליטי (סדרת לאן עכשיו) [ון ליר / ירושלים & מקוון] 3.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2123000/

לקחי הבחירות: מרחיבים את הדמיון הפוליטי

רב-שיח ראשון בסדרה: לאן עכשיו? עתיד החברה והפוליטיקה בישראל

הכניסה חופשית בהרשמה מראש בדף האירוע

 

בחירות 2022 חשפו תהליכים ארוכי טווח של שינויים חברתיים והעלו על פני השטח זרמי עומק בחברה בישראל שמעצבים מפה פוליטית חדשה, וזו הולכת ומתגבשת לנגד עינינו.

חלק מהתהליכים האלה מעוררים דאגה לעתיד הדמוקרטיה בישראל. כמו כן הם מעלים חששות כבדים לפגיעה בזכויות אזרחיות ובחירויות של קבוצות שונות החולקות את המרחב הגיאוגרפי והפוליטי ולנסיגה מהישגים פוליטיים ואזרחיים שהושגו במאבקים מתמשכים.

הוגות והוגים מובילים יעסקו בשאלות אלה בשלושה רבי-שיח שיתקיימו במכון ושמטרתם לחשוב אל מעבר לתוצאות הבחירות ולרגע הנוכחי, לקראת עתיד אפשרי.

נושא רב-השיח הראשון יהיה לקחי הבחירות: מרחיבים את הדמיון הפוליטי; השני – שותפות יהודית ערבית? בעקבות מאי 21' ונובמבר 22'; והשלישי – דת ופוליטיקה: בין שוליים למרכז.

 

בהשתתפות

דברי פתיחה: פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים; אוניברסיטת תל אביב

מנחה: פרופ' ארנה בן-נפתלי, המסלול האקדמי המכללה למנהל; מכון ון ליר בירושלים

פרופ' דני פילק, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; מכון ון ליר בירושלים

ד"ר ראיף זריק, הקריה האקדמית אונו; מכון ון ליר בירושלים

פרופ' ניסים מזרחי, החוג לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביב; מכון ון ליר בירושלים

פרופ' אווה אילוז, החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית; מכון ון ליר בירושלים

 

כניסה בהרשמה מראש

3.1.23, 21:00-19:30

https://bit.ly/3BTYs3A

* (vanleerinst) (עכשיולאן)

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה