< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: המתודולוגיה והפילוסופיה של הכלכלה ותפקידה בעת הנוכחית (אוסקאלי מאקי) [מכון כהן, אונ ת"א / ת"א] 15.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2120820/

מאקי ינחה דיון על ההתפתחות המחשבה על המתודולוגיה והפילוסופיה של הכלכלה ותפקידה בעת הנוכחית הן בכלכלה כמדע והן בכלכלה כפרקטיקה של מדיניות. אחת מטענותיו המרכזיות של מאקי הינה כי למרות שהפילוסופיה של מדעי החברה בכלל, והכלכלה בפרט, התפתחה מתוך מחשבה ביקורתית במדעים הספציפיים הללו, עתה יש לראות בחקירה בשדה הפילוסופיה של הכלכלה תחום שעומד בפני עצמו. בין שאר המשימות שהוא מונה, מאקי מציע הזדמנות להחליף את השיח של העוסקות והעוסקים בפילוסופיה של הכלכלה מהכלכלה האקדמית אל עבר קובעות וקובעי מדיניות כלכלית, כמו גם הפילוסופיה של המדע עצמה.

המפגש יתקיים במתכונת של דיון פתוח לאחר הצגת הנושא על ידי מאקי על בסיס המאמרThe Field: tasks, past, futures.

מאקי נחשב לאחד ההוגים החשובים בפילוסופיה של הכלכלה כיום. בעבודותיו הניח תשתית ותרם למספר רב של דיונים בתחום, מריאליזם מדעי, דרך תקפותם של מודלים מופשטים ועד לשימוש בכלים כלכליים בדיסציפלינות אחרות.

יום ה' 15.12.22, 13:45-12:15, גילמן 180

 

מפרסם ההודעה
מיקי פלד mickeypeled@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן חדר 180
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה