< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: לוח השנה כגורם מרכזי במחלוקות הכתתיות של תקופת הבית השני (אשבל רצון) [אונ תל אביב] 11.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1100900/

לוח השנה היה ועודנו כלי למדידת זמן בעל השלכות פוליטיות חברתיות ודתיות חשובות. תפקידים אלו של לוח השנה הוכרו בראשית המחקר של מגילות קומראן. לפי התפיסה המקובלת של הדור הראשון במחקר, לוח השנה היווה אבן פינה במחלוקות של תקופת הבית השני, תקופה מרובת שסעים בחברה היהודית שהובילו אף למלחמות אחים. אולם במהלך השנים, חוקרים החלו לזהות ריבוי לוחות בתוך מגילות קומראן, והעלו ספקות לגבי תפקידו של הלוח במחלוקת הכתתית. על כך נוספו טענות שחברות שונות מסוגלות לשלב בתרבותן חיים על פי מספר לוחות שנה שונים, ועל כן מחלוקת לוח לא גרמה בהכרח לפילוג חברתי. בהרצאה זו אנסה להגן על העמדה הקלאסית. אראה כי אין ראיות לקיומם של לוחות מרובים בקומראן, ולעומת זאת העדויות על תפקידו של הלוח במחלוקת הכתתית הן יציבות. בעקבות בחינה מחודשת של המקורות, אציע היפותזה לגבי התפתחות תפקידו של הלוח בהוויה הראשונית של קהילת קומראן.

התכנסות לקפה וכיבוד קל בשעה 17:45, ליד חדר  449

יו"ר: שאול קציר

הציבור מוזמן

 

http://humanities.tau.ac.il/cohn/

https://humanities.tau.ac.il/cohn/news/research_seminar/11/10/2021

(סמינר מחלקתי מכון כהן 2021/22)

מפרסם ההודעה
צבי הסנס-בנינסון habezvi87@gmail.com
כתובת מלאה
בניין גילמן חדר 449, אוניברסיטת תל אביב.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה