< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: השפעת המשפט על עיצוב הורות של זוגות חרדים עם מוגבלות (חיה גרשוני) (סמינר הקיץ של סדרת מעברים) [מקוון] 11.7.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1071007/

מפגש עם חיה גרשוני. יום ראשון ה-11 ביולי 2021,  משעה 14:00 עד 14:40.

המחקר עוסק בהורות של זוגות חרדים עם מוגבלות, מתוך המסגרת התיאורטית של  משפט ומוגבלות. המחקר מתבצע לקראת תואר שלישי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בהנחיית פרופ’ נטע זיו ופרופ’ דפנה הקר.  הורות נתפסת לכאורה כמתנהלת מחוץ למערכת המשפט, אולם הנחת המוצא של עבודה זו הינה שהמשפט משפיע על עיצוב ההורות, ובמיוחד על הורותם של אנשים עם מוגבלות, הורות שמטבע הדברים מלווה בחשד ובפיקוח חברתי ומדינתי מתמיד. במסגרת פיקוח זה, הורים חרדים עם מוגבלות מושפעים משתי מערכות נורמטיביות – המשפט האזרחי וההלכה היהודית, הכוללת גם נורמות קהילתיות לא פורמליות.   שאלת המחקר היא כיצד מכוננת הפרקטיקה של הורות של אנשים עם מוגבלות בקהילה החרדית, ומה חלקן של המערכות הנורמטיביות – האזרחיות, והדתיות – והתפיסות החברתיות הנגזרות מהן בהכוונה ועיצוב של הורות זו.  המחקר הינו מחקר איכותני פוסט סטרוקטורליסטי, המבוסס על ראיונות עומק של הורים עם מוגבלות ובני משפחתם וכן של רבנים ואנשי מקצוע. לצד ניתוח מקורות עבריים וכן חקיקה ופסיקה אזרחית. מתוך סיפורי המרואיינים זיהיתי שלושה אופנים של מערכת יחסי גומלין בין הורות עם מוגבלות לבין שתי המערכות הנורמטיביות – (1) הסדרת הורות נאותה, (2) הנגשת ההורות ו- (3) הכרה ומתן לגיטימציה להורות שונה. הסדרת ההורות כוללת קריטריונים להערכה ופיקוח על ביצוע נאות של תפקידים הוריים; הנגשת ההורות משמעה הפעלת גורמים המסייעים ומשלימים את החסרים בהורות באמצעות בני משפחה, קהילה וגופים פורמליים כמו רווחה, חינוך, בריאות ומערכת המשפט; הכרה ומתן  לגיטימציה לסטנדרטים שונים של הורות נעשית הן באמצעות הכרה במתכונת הורות השונה מהמקובל והן  באמצעות הגמשה ופרשנות שונה של הנורמות.

ניתוח ביקורתי של יחסי גומלין בין משפט להורות עם מוגבלות בקהילה החרדית, תאפשר עיון מחודש בסוגיות שונות. דוגמת הזכות להורות של אנשים עם מוגבלות, אחריות מדינתית, קהילתית ומשפחתית ומעמדן של מערכות נורמטיביות במערכות יחסים המתנהלות לאורן.

חיה גרשוני, עורכת דין, דוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. מלגאית הברונית רוטשילד והמועצה להשכלה גבוהה. חוקרת ופועלת בתחום מוגבלויות בחברה החרדית ובקידום הזכות להורות של אנשים עם מוגבלות. חברה בשולחן עגול בנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות ובחברותא ללימודי מוגבלות באוניברסיטת הר הצופים. מרצה בתחום סנגור עצמי לאנשים עם מוגבלות מטעם ‘קרן שלם’ במרכזי השתלמויות למורות בית יעקב, וכן בתחום משפט, תרבות ומוגבלות במכללת לוינסקי לחינוך.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added