< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: ההתקרבות המשפטית של שטחי יהודה ושומרון למערכת המשפט הישראלי: ניתוח, הצגת בעיות ומתווה לשיפור (דוד ברלינר) (סמינר הקיץ של סדרת מעברים) [מקוון] 6.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1070124/

מפגש עם דוד ברלינר. יום שלישי, ה-6 ביולי 2021, משעה 14:00 עד 14:40.

הסבך הפוליטי, החברתי והמשפטי במסגרתו פועל השלטון הצבאי (ישראלי) באזור, לצד הזיקה הגיאוגרפית, המשפטית, החברתית וההיסטורית של ישראל לשטחי יו"ש, הביאו לקשרי גומלין ייחודיים ומורכבים בין מערכת המשפט ביו"ש למערכת המשפט בישראל. מוטיב מרכזי ביחסי גומלין אלו הוא תהליך של התקרבות בין שתי מערכות המשפט, במסגרתו מערכת המשפט הישראלית פורסת את חסותה על שטחי יו"ש, ומערכת המשפט ביו"ש מקרבת עצמה אל כנפיה הסוככות והמחבקות של מערכת המשפט הישראלית. תהליך התקרבות זה מתרחש במישור הנורמטיבי, המשפטי והמוסדי, והינו בעל משמעויות נורמטיביות ופרקטיות כאחד.

לצד תהליך ההתקרבות אותו מקדמות מערכות המשפט, הן דואגות לשמר על ההבחנה העקרונית בין שתי המערכות, באופן שעומד לעיתים בסתירה למגמת ההתקרבות, ומעמיק את מורכבות הסבך הנורמטיבי והמשפטי ביחס לאזור. "ריקוד ההתקרבות" – במסגרתו השלטונות מקדמים התקרבות משפטית בין יו"ש לישראל, ומנגד דואגים לשמר הבחנה נורמטיבית בין שתי המערכות, עומד במרכזה של עבודת המחקר שלי לדוקטורט.

לטעמי חלק נכבד מההסבר לריקוד ההתקרבות נחשף באמצעות בחינת האינטרסים של השחקנים בזירה השלטונית, ודרכי קבלת ההחלטות שלהם. המחקר יראה כי אמנם כל מערכות השלטון מעוניינות בתהליך ההתקרבות, אך לצד זאת יש להן אינטרסים חזקים שתהליך ההתקרבות לא יושלם (אלא יישאר בגדר "תהליך").

בנוסף, המחקר יעמוד על הפערים שיצר ריקוד ההתקרבות בין המישור הנורמטיבי וההצהרתי לבין הפרקטיקה המשפטית, ויציג את הבעיות המשפטיות והחברתיות שפערים אלו יצרו (כדוגמת: פסיקות סותרות של בתי המשפט בסוגיות מהותיות, ופגיעה בוודאות המשפטית של הנזקקים לשירותי מערכת המשפט). לאור זאת המחקר יציע מנגנון לצמצום הפערים והבעיות כאמור. המנגנון הוא נתינת מקום רחב יותר לשאלות פרגמטיות בנוגע לתוצאות הצפויות וליעילות ההליך, בדיונים על הסדרים משפטיים שונים. בתוך כך, המחקר יסקור מספר דוגמאות בהן הגישה שתוצג ממקסמת פתרונות לבעיות שיתוארו בו.

דוד ברלינר, תואר ראשון ושני במשפטים, ותואר שני במנהל עסקים, בקריה האקדמית אונו (כולם בהצטיינות יתרה). כיום לומד לתואר שלישי במשפטים באוניברסיטת בר-אילן בהנחיית פרופ' עמיחי כהן וד"ר זיו בורר, בנושא "ההתקרבות המשפטית של שטחי יהודה ושומרון למערכת המשפט הישראלי: ניתוח, הצגת בעיות ומתווה לשיפור".  מרצה (מן החוץ) למשפט בינלאומי פומבי בקריה האקדמית אונו, ושותף במשרד עו"ד ברלינר, רוזנברג, דוד. בנוסף, משמש כיו"ר ועדת ההסדרה באיו"ש בלשכת עורכי הדין, וכעמית מחקר במכון המחקר למשפחה שוויון ומשפט.

https://huji.zoom.us/j/83621913759?pwd=QmwzdUtPc3VsanhZUmNBRFArc1FiUT09#success

לכל הרצאות הסמינר:  https://www.hum-il.com/message/1070120/
תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה