< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: התנדבות בעתות חירום: ניתוח המשווה בין חווית ההתנדבות בקרב מתנדבי מבצע צוק איתן לעומת מתנדבי מגפת הקורונה ( ליאת קוליק) (סדרת מרכז הידע למצבי חירום) [חיפה, מקוון] 9.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1060604/

סדרת אירועי מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום

סדרת הרצאות: מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון

מטרת המחקר הייתה לבחון הבדלים בחוויית ההתנדבות בין שני מצבי חירום בישראל האחד מעשה אדם – מבצע צוק איתן – שהוא מצב לוחמה והשני מעשה טבע – הגל הראשון במגפת הקורונה. במחקר השתתפו 993 מתנדבים, מתוכם 498 ב"צוק איתן" ו-504 במגפת הקורונה. חוויית ההתנדבות נבחנה באמצעות שלושה היבטים: מניעי ההתנדבות, שביעות רצון מההתנדבות ומחויבות להתנדבות שהוערכה על ידי שלושה מדדים המתייחסים לעתיד: תדירות ההתנדבות, כוונה להתנדב, וכוונה להמליץ למכרים להתנדב. המחקר נערך בשיטת Mixed Method והנתונים נאספו באמצעות שאלונים שהופצו בלינק אלקטרוני. בחלק האיכותני נערך ניתוח תמטי של תשובות המשתתפים לשאלה פתוחה שבה הם התבקשו לתאר רגעים מיוחדים שחוו בהתנדבות. בשני מצבי החירום המניע הבולט ביותר להתנדבות היה מניע הסולידריות החברתית, אולם נמצאו הבדלים בין שני מצבי החירום ברמת המניעים. בקרב מתנדבי הקורונה הייתה רמת המניעים שאופיים אישי: המניע האינסטרומנטלי והמניע של בריחה מהמציאות באמצעות ההתנדבות, גבוהה מזו שנמצאה ב"צוק איתן". מתנדבי מגפת הקורונה הביעו שביעות רצון אינטינזית וכן מחויבות רבה יותר להתנדבות מאשר מתנדבי מבצע צוק איתן. מהמחקר האיכותני עולה כי הרגעים המיוחדים שחוו מתנדבי הקורונה, קשורים יותר לחוויות מרגשות שאופיין אישי, ואילו הרגעים המיוחדים בקרב מתנדבי צוק איתן נשאו אופי הממוקד יותר במוטבים ובקהילה.

פרופ' ליאת קוליק היא בוגרת המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. את לימודי המוסמך סיימה בטכניון בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול במסלול מדעי ההתנהגות והניהול. את עבודת הדוקטורט כתבה באוניברסיטת בר אילן במחלקה לסוציולוגיה. היא פרופ' מן המניין בבית הספר לעבודה סוציאלית בבר אילן. עיקר תחומי המחקר שלה מתרכזים בחקר יחסי הגומלין בין המשפחה לעבודה וביניהם היא חוקרת את חווית קונפליקט התפקידים לאורך מעגל החיים ושיטות ההתמודדות עמה. תחום מחקר נוסף שהיא עוסקת בו הוא התנדבות בקהילה. את נושאי המחקר השונים בה היא עוסקת היא בוחנת בעדשה מגדרית. היא שימשה כחברה בוועד המנהל וכראש פורום מדידה ידע ומחקר במיזם ההתנדבות הישראלי מטעם הג'וינט והממשלה. פרסמה מעל 130 מאמרים בנושאי המחקר שלה בכתבי עת מדעיים. היא אחת מעורכות הספר "משפחות עובדות, הורים בשוק העבודה בישראל: היבטים חברתיים כלכליים ומשפטיים."

9.6.21, 15:45-14:15

לפרטים נוספים וקישור לזום:
https://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/31-center-events/197-2021-05-31-06-44-13

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה