< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: הנגשת השכלה גבוהה לחברה החרדית (סדרת השכלה גבוהה בחברה רב תרבותית) [מקוון] 9.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1060203/

שילוב מוצלח של החרדים והערבים בחברה הוא חיוני למדינת ישראל. על כך יש הסכמה. אבל איך עושים את זה? לפני עשור קיבלה הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה החלטה על הנגשת השכלה גבוהה למגזרים יחודיים. בסדרה של 4 מפגשים אנחנו הולכים לבדוק מה קרה בעשור הזה: מה למדנו? מה הצליח? מה לא הצליח? ומה הלאה?

מפגש שלישי בסדרה

יום רביעי ה-9.6.21 בשעות 20:30-18:00, בזום

ההשתתפות לא עלות אך נדרשת הרשמה מראש.

קישור להרשמה: https://forms.gle/BZuEHkzKUsm4NFXb7

 

הנגשת השכלה גבוהה לחברה החרדית | יו"רים ומנחים: ד"ר נעמי פרל ופרופ' עודד נבון

 

ברכות

ד"ר ורד אריאל נהרי, מנכ"לית "בשער"

פרופ' עירד יבנה, "בשער" ומנכ"ל מוסד שמואל נאמן

 

דברי פתיחה

פרופ' עודד נבון, "בשער" והאוניברסיטה העברית

 

שילוב חרדים במערכת ההשכלה הגבוהה – סקירה

ד"ר לי כהנר, מכללת אורנים והמכון הישראלי לדמוקרטיה

 

המסגרות החרדיות (המח"רים)

הרב צבי שרייבר, קמפוס לוסטיג, המרכז האקדמי לב

 

שילוב במוסד האם

גב' מיכל ברק, ראש יחידת גיוון, האוניברסיטה העברית

 

פאנל: ההשפעה של כניסת החרדים להשכלה הגבוהה על האקדמיה ועל החברה החרדית והכללית

בהשתתפות:

ד"ר נחומי יפה, אוניברסיטת תל אביב

הרב יהושע פפר, עורך כתב העת החרדי 'צריך עיון'

פרופ' נויה רימלט, אוניברסיטת חיפה

 

בדף הסדרה באתר "בשער" ניתן גם לצפות בהקלטות המפגשים הקודמים 1) מבט השוואתי: ארה"ב, דרא"פ, סינגפור וישראל | יו"ר פרופ' גילי דרורי 2) הנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית | יו"ר פרופ' ראמי חג'-עלי. בקישור: https://www.bashaar.org.il/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-2021/

מפגש שלישי: 9.6.21 , 18:00 הנגשת השכלה גבוהה לחברה החרדית, יו"רים ומנחים ד"ר נעמי פרל ופרופ' עודד נבון, מפגש רביעי: 20.7.21, 18:00 מפגש רביעי ומסכם: תובנות אתגרים ומבט לעתיד, יו"ר ומנחה פרופ' שמעון ינקליץ'

להרשמה: https://forms.gle/BZuEHkzKUsm4NFXb7

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה