< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: חוסן קהילתי-עירוני בעיר חיפה: מיפוי היערכות ורגישות לשינוי אקלים בתחומי הבריאות והרווחה (שלומית פז) (סדרת מרכז הידע והמחקר הלאומי למצבי חירום) [אונ חיפה, מקוון] 17.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1031412/

יום רביעי, 17.3.21, 15:45-14:15

רקע: שכיחות אסונות טבע כגון גלי חום, שריפות ושיטפונות המתרחשים עקב שינויי האקלים, גוברת בשנים האחרונות באגן הים התיכון ובכלל זה גם בעיר חיפה. עם זאת, רמת ההיערכות לשינויי האקלים ברמה המקומית לרבות שירותי הבריאות והרווחה נותרה נמוכה. מחקר זה בוחן את תפיסת הסיכון ורמת ההיערכות במערכות הבריאות והרווחה ומנתח מרחבית את רמת הפגיעות הסביבתית, החברתית והבריאותית.

שיטות: שיטות משולבות: ראיונות עומק עם 28 בעלי תפקידים ברמה המקומית, סקר אינטרנטי בקרב 550 תושבים לבחינת החוסן הקהילתי, מיפוי מרחבי לפי מדד חברתי-כלכלי ומקבלי קצבאות רווחה וסיעוד, וניתוח רגישות לטמפרטורה, שריפות ושיטפונות.

תוצאות: העיר חיפה ובתי החולים פיתחו מדיניות מקיפה להיערכות למצב חירום מלחמתי ולשריפות אך קיימת מודעות נמוכה לגלי חום ושיטפונות. בהתאמה, קיימת תפיסת סיכון נמוכה להשפעות שינויי האקלים בקרב בעלי תפקידים בכירים במערכות הבריאות והרווחה בעיר. אחת מהסיבות היא היעדר מדיניות ותקצוב ברמה הלאומית. בדומה, תושבי העיר אינם תופסים שינוי אקלים כאיום משמעותי על חיפה או עליהם באופן אישי. תחושת החוסן הקהילתי היא בינונית (75. 3.3± בקרב ערבים, 75. 3± בקרב יהודים, בסולם 1-5). הניתוח המרחבי ממחיש כי קיימת הלימה בין הפגיעות החברתית והאקלימית. באופן זה, העיר התחתית מאופיינת ברמה חברתית-כלכלית נמוכה ושיעור מקבלי קצבאות גבוה כמו גם רגישות רבה לגלי חום ושיטפונות, אך לא לשריפות.

דיון ומסקנות: ההיערכות בחיפה טובה לאירועי חירום שהתרחשו כבר בעבר. בעוד שההיערכות הקיימת מספקת תשתית טובה להתמודדות עם אירועי קיצון נוספים, קיים צורך בהעלאת המודעות ופיתוח מוכנות למשבר האקלים תוך התייחסות להבדלים חברתיים-כלכליים ולממד המרחבי של העיר. אלה יכולים לתרום לפיתוח חוסן עירוני-קהילתי ולהפחית את הפגיעה בבריאות ורווחת הציבור.

השותפים במחקר:

ד"ר מיה נגב, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה

פרופ' שלומית פז, החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה

ד"ר מוטי זוהר, החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה

ד"ר חני נוימן, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

תמר זוהר, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה

תום אבקסיס, החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה,

פרופ' חגי לוין, ביה"ס לבריאות הציבור ורפואה קהילתית, האוניברסיטה העברית-הדסה

 

https://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/31-center-events/189-2021-03-03-07-27-58

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה