< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // שאלון השתתפות במחקר: שימור מאגרי מידע במדעי הרוח

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0120510/

האקדמיה הצעירה הישראלית והספריה הלאומית מבקשים לבחון אפשרויות לשימור והנגשה של מאגרי מידע שנבנו במהלך מחקרים במדעי הרוח. היוזמה נולדה מתוך הנחה כי, לאחר שהחוקר.ת השלימ.ה את המחקר ופרסמה מתוכו, הידע האצור ומאורגן במאגרים יוכל לשמש חוקרים אחרים ואת הציבור הרחב. אנו מבקשים כעת להבין את היקף מאגרי המידע במדעי הרוח בישראל, הפורמטים בהם הם בנויים, ונכונות החוקרים להנגיש את המידע לציבור הרחב — לאחר סיום המחקר. אנו מבקשים מחוקרים במדעי הרוח שהפרוייקט שלהם כולל בניית מאגר מידע דיגיטלי לענות על הסקר הקצר:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3_BH440kLItYo9rKibid-Ye4lD2Bko2fAz2ZP3ZsQVQ9IUg/viewform?usp=sf_link

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה