< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: תפקודי המיקרוביום שבאורגניזם המארח: בין בעיה רפואית לסביבה אקולוגית חיונית (תמר שניידר, חוה יבלונקה) [מכון כהן ת"א, מקוון] 2.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0102721/

הציבור מזמן לסמינר המחקר של מכון כהן שישודר בזום ביום ב, 2.11.2020, בשעה 18:00

 

חוה יבלונקה (מכון כהן) תשוחח עם תמר שניידר (מכון כהן) על מחקרה בנושא:

תפקודי המיקרוביום שבאורגניזם המארח: בין בעיה רפואית לסביבה אקולוגית חיונית

 

תקציר:

האורגניזם מארח קהילות מיקרוביאליות (להלן, מיקרוביום) שונות אשר משתתפות ברווחתו ובבריאותו של הגוף המארח. עם זאת, המיקרוביום הוא גם קהילה אקולוגית של חיידקים שיכולה להיות אחראית על מצבים פתולוגיים שונים. בכוונתי להראות שתי פרספקטיבות שונות במחקרי המיקרוביום – האקולוגית והרפואית, וכיצד כל אחת ממסגרות אלו רואה אחרת את שאלת התפקוד הביולוגי. הפרספקטיבה הרפואית בוחנת את תפקוד המיקרוביום מנקודת מבט אטיולוגית ואילו הפרספקטיבה האקולוגית בוחנת את התפקוד במסגרת השפעותיו ותרומתו למערכת בתוכה הוא מתקיים. הבדל זה תואם את המשמעות הכפולה של המיקרוביום במחקרים רפואיים כאלמנט פתוגני: תיאור המיקורביום על ידי העקרונות (הפוסטולטים) של קוך מחד, ותיאורו כאיבר בעל פונקציות מרובות (לדוגמא, חיידקי המעיים) מאידך. אטען שמחקרי הקורלציה על פי העקרונות של קוך יחד עם תפיסות על תפקוד מנקודת מבט אטיולוגית מתמקדים בזיהוי טקסונומי של הרכב החיידקים בקהילה תוך החמצת הפן האקולוגי של המיקרוביום. פרקטיקה זו בעיתית מכיוון שהיא מוגבלת בהבנת המכניזם והפעילויות השונות של המיקרובים בגוף המארח הכוללות גם אספקטים סביבתיים ותלות הדדית. כגישה חלופית, אציע נקודת מבט אקולוגית פלורליסטית להבנת התפקוד במחקרי רפואה במיקרוביולוגיה.

 

המפגש ישודר בכתובת https://us02web.zoom.us/j/82399598194?pwd=UWljS2NlTDl4dTFpeG1HVHRJMjZpdz09

 

כדי לשמור על בטיחות סביבת הרשת נבקש מכולם להזדהות בשם מלא ולהמתין בחדר ההמתנה לאישור

https://drive.google.com/file/d/1EcwaHR01yrJnqHCaWLqOZTk5t9uKpRFZ/view?usp=sharing

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה