< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: עולם הספרות והמצאת המהפכה המדעית בצרפת של לואי הארבעה עשר [אונ תל אביב / מקוון] 25.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0052309/

הציבור מוזמן לסמינר המחקר של מכון כהן
בתאריך 25.5.2020
בשעה 18:00-19:30

שאול קציר ישוחח עם עודד רבינוביץ' (הסטוריה, אוניברסיטת תל אביב) על מחקרו בנושא

עולם הספרות והמצאת המהפכה המדעית בצרפת של לואי הארבעה עשר

"המהפכה המדעית" נראית כיום כהמשגה אנכרוניסטית, שאיננה משקפת את ההתפתחויות המדעיות בעת החדשה המוקדמת, אלא משקפת תפיסה טלאולוגית שפותחה במאה העשרים, ובעיקר במהלך המלחמה הקרה. אולם, על סמך הדוגמה של צרפת בתקופת לואי הארבעה עשר (1715-1638), הרצאה זו טוענת כי אנשי ספרות פיתחו במודע תפיסה היסטורית ביחס לשינויים המדעיים בתקופתם במונחים קרובים מאוד להמשגתה המודרנית של "המהפכה המדעית". במלים אחרות, המהפכה המדעית הייתה תופעה היסטורית במחצית השנייה של המאה השבע עשרה, אולם מי שקידם את התפיסות הללו לא היו השחקנים המרכזיים של המהפכה המדעית. אנשי ספרות היו אלו שעיצבו את הדימוי שלה כתנועה תרבותית, לאור הזיקות החברתיות, האסתטיות, והאינטלקטואליות בינם לתנועה המדעית החדשה.

מגיב: רז חן-מוריס (הסטוריה, האוניברסיטה העברית)

הסמינר יועבר דרך הזום בכתובת:
https://zoom.us/j/95537086456?pwd=UjlyQlV3Q1h0Q1liYUVac2kyNVFoQT0

כדי לשמור על בטיחות סביבת הרשת נבקש מכולם להזדהות בשם מלא ולהמתין בחדר ההמתנה לאישור.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה