< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: חוקר/ת בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע [אונ תל אביב] דדליין=29.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9111512/

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע״ש כהן בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמדות/ים למשרה תקנית בהוראה ומחקר בתחומי העיסוק של המכון. המינוי ייכנס לתוקפו בראשית שנת הלימודים תשפ״א. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריה/ו של המועמד/ת.

המכון עוסק במגוון רחב של נושאים בהסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים הפיזיקליים, הביולוגים, מדעי האדם והחברה והטכנולוגיה והשפעותיהם החברתיות מראשית המדע ועד לעולם הדיגיטלי העכשווי. המכון מחפש חבר/ת סגל מצטיינ/ת בעל/ת יכולת לבצע מחקר עצמאי, אשר י/תשלים ות/יחזק את תחומי ההתמחות הקיימים בו. המשרה פתוחה למועמדות/ים בעלות/י תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מועמדות/ים שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם. מצופה מהזוכה במשרה ללמד בעברית בתוך שנתיים מתחילת המינוי.

הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם .

בפניות יש לכלול:

א. מכתב מלווה

ב. קורות חיים מעודכנים, כולל רשימת פרסומים

ג. מספר דוגמאות כתיבה

ד. דו"חות סקרי שביעות רצון מהוראה (אם קיימים)

ה. תכנית מחקר

ו. תיאור קצר של קורסים שיילמדו במסגרת מכון כהן (אין צורך בסילבוס מפורט).

כמו כן נדרשים מכתבי המלצה משלושה חוקרות/ים בעלות/י מעמד אקדמי בכיר שיישלחו ישירות אל המכון על-ידי הכותבות/ים.

את הפניות ואת מכתבי ההמלצה יש לשלוח בדוא"ל אל:
פרופ' שאול קציר
ראש מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 69978
cohn@tau.ac.il

על הפניות, כולל כל החומרים הנלווים, להגיע אל מכון כהן עד ל-29 בדצמבר 2019 ,על מכתבי ההמלצה להגיע למכון כהן עד ה-5 בינואר לכל המאוחר.

המשרה פתוחה לכל המועמדות/ים וההודעה פונה לכל המגדרים. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאים/ה וצרכי מכון כהן, ובכפוף לאישור האוניברסיטה. אין המכון, הפקולטה למדעי הרוח או האוניברסיטה מחויבים לקבל פניה כלשהי.

שאלות ניתן להפנות בדואל אל cohn@tau.ac.il

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה