< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: כנס ון ליר ללימודי גלובליזציה [ון ליר / ירושלים] 25-26.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9110906/

הרצאת אורחת (באנגלית)

Enclosures of the Commons: Neoliberal Globalization in Post-Colonial Perspective

פרופ' שאליני ראנדריה

בעשורים האחרונים מתעצם הדיון על גלובליזציה תוך הבחנת משמעות המושג והשלכותיו כיום לעומת העבר. בכל דיון כמעט נשזרות התייחסויות לגלובליזציה, לעיתים כהערה אגבית על סדרי עולם משתנים, לעיתים כגורם מכריע המסביר תהליכים, ולעתים כמושא מחקר. הדיון נוגע עתה לממדים שונים – למוסדות, לתהליכים, לערכים, לדגמים תרבותיים ועוד.

עם זאת, מאז עלה המושג לראשונה הפך הדיון מפוכח ומורכב הרבה יותר. העלייה המחודשת של הלאומיות, התעצמות יריבויות בין־מדינתיות, סגירת גבולות והטלת סנקציות מסחריות מזכירים כי אין מדובר בהתפתחות חד־כיוונית פשוטה אלא בתהליכים רצופי סתירות, שמרכיבים שונים שלהם יכולים לנוע בכיוונים שונים. מכאן עולות שאלות על התנאים המאפשרים את הגלובליזציה ומעצבים את מהלכיה מצד אחד, ועל ההשלכות המושגיות שלה על תחומי דעת שונים מצד שני. כך או כך, ברור שיש צורך בפיתוח עקרונות רעיוניים ומתודולוגיות כדי להתמודד עם האתגרים שמציבים תהליכי גלובליזציה.

מטרת הכנס היא לפתח קהילת מחקר מקומית שתעסוק במשמעות הגלובליזציה, בגורמיה ובהשלכותיה. השאלות הרלוונטיות מתעוררות בשדות מחקר שונים, והכנס מבקש לאפשר לחוקרות ולחוקרים לחצות את התיחומים המקובלים כדי לאפשר העשרה הדדית ודיאלוג פורה.

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה