< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: תקשורת דתית ובין-דתית באגן הים התיכון בעת העתיקה המאוחרת (גי ג. סטרומזה) [אונ חיפה] 26.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9110511/

את המהפכה הדתית המורכבת של העת העתיקה המאוחרת עלינו לבחון כתהליך ממושך ומשני צדי הגבולות הדינאמיים בין האימפריה הרומית לבין האימפריה הסאסאנית. נוסף על כך, ההתמקדות רק במעבר מן הפגאניות לנצרות מטעה, שכן גם היהדות, הזורואסטריות, והמניכיאיזם היוו זרמים משמעותיים שיש לקחת בחשבון. בנצרות, לדוגמה, ספרות פרשנית על כתבי הקודש הופצה מהר מאד ברחבי הים התיכון, בעוד שהיהדות והזורואסטריות 'נסוגו' לתורה שבעל פה, מתוך התפיסה שרק הטקסטים המקודשים ביותר ראויים לעלות על הכתב. התקופה מתאפיינת ביצירת רשתות תקשורת תוך-קהילתיות וגם בתקשורת (בדרך כלל פולמוסית) בין קהילות דתיות. ספרים, אנשים, וסיפורים בעל-פה סבבו במרחב בחופשיות. סיפורים אלה היו פעמים רבות משותפים לקהילות דתיות שונות ושימשו כמעין ניב הרמנויטי שחיבר ביניהן.

האירוע יתחיל בשעה 16:00

מפרסם ההודעה
צור שלו zshalev@univ.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, חדר הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה