< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנת מחקר: באמצע העולם ובאמצע הזמנים – הפואטיקה והפובליציסטיקה של אורי צבי גרינברג [העברית / ירושלים] 18-21.11.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9092727/

באמצע העולם ובאמצע הזמנים' – הפואטיקה והפובליציסטיקה של אורי צבי גרינברג.

בסדנת המחקר יבחנו ההקשרים ההיסטוריים, התרבותיים, הפוליטיים, האמנותיים והלשוניים של פעילותו הספרותית והתרבותית של אורי צבי גרינברג, מהיוצרים החשובים והבולטים בכל הקורפוס הפיוטי היהודי שנכתב בדורות האחרונים. ייבחנו מקורות ההשפעה מהם אצ"ג ינק וספג ודרכי ההתקבלות של יצירתו בקרב קהלים שונים, כמו גם הקושי לתרגם את שירתו לשפות אחרות.

מפרסם ההודעה
תמר וולף-מונזון Tamar.Wolf-Monzon@biu.ac.il
כתובת מלאה
The Institute for Advanced Studies, קמפוס אדמונד ספרא, גבעת רם, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה