< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: מחוק לימוד חובה אל הכיתה. 70 שנות חינוך בישראל: מדיניות ופוליטיקה, מורים ותלמידים [יד בן צבי / ירושלים] 10-11.9.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9082421/

מחוק לימוד חובה אל הכיתה
70 שנות חינוך בישראל: מדיניות ופוליטיקה, מורים ותלמידים
ימים שלישי-רביעי, י-י”א באלול, 10-11.9.19 ביד יצחק בן-צבי

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה והאגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך

יום שלישי, י’ באלול, 10.9.19
18:00 – 20:00 – מושב פתיחה
יו”ר: ד”ר טלי תדמור-שמעוני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ’ יובל דרור, אוניברסיטת תל-אביב – ממערכת פרטית-מגזרית בתקופת היישוב להפרטה מבוקרת והעמקתה במדינת ישראל
גב’ איילה שקלאר, אוניברסיטת בר-אילן – “נצא למלחמת אזרחים בדמים ממש”: חזון החינוך הממלכתי של השר ד”צ פנקס ומאבקיו למען חינוך העולים בשנות החמישים
פרופ’ יוסי דהאן, המרכז האקדמי למשפט ועסקים, רמת-גן; האוניברסיטה הפתוחה – תגובה

יום רביעי, י”א באלול, 11.9.19
9.15 – התכנסות והרשמה
9:30 – ברכות

09:45 –11:00 – מושב ראשון: מדיניות החינוך
יו”ר: פרופ’ נירית רייכל, המכללה האקדמית כנרת; המכללה האקדמית גורדון
ד”ר מלכה כ”ץ, המכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין – מקומה של המורשת היהודית המזרחית בתוכנית הלימודים של החינוך הממלכתי-דתי (חמ”ד)
ד”ר יוסי לונדין, מכללת אורות ישראל, רחובות – דו”ח ועדת קרמניצר וחינוך לאזרחות בישראל – חזון ומעשה
ד”ר יעל ניאגו, המכללות האקדמיות גורדון ושאנן – מבט היסטורי ועכשווי – התפתחות החינוך לאומנויות בגן הילדים במדינת ישראל בשבעת העשורים לקיומה.

11:15 – 12:00 – מושב שני: הכשרת מורים
יו”ר: פרופ’ יובל דרור, אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ נירית רייכל, המכללות האקדמיות כנרת וגורדון; ד”ר אורית עובד, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות – מבית ספר על-יסודי מקצועי למוסד להשכלה גבוהה: שלבים בהתפתחות הכשרת המורים הישראלית
ד”ר אדר כהן, בית הספר לחינוך ע”ש שלמה (סימור) פוקס, האוניברסיטה העברית-דברי תגובה

12:15 – 13:45 – מושב שלישי: ההיכרות עם האחר
יו”ר: ד”ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה
ד”ר עלי ותד, המכון האקדמי הערבי לחינוך; המכללה האקדמית בית ברל – תולדות הוראת העברית בבתי הספר הערביים בישראל: תמורות ואתגרים
ד”ר את’אר חאג’ יחיא, המכון האקדמי הערבי לחינוך; המכללה האקדמית בית ברל – זהות לאומית
קולקטיבית או אוניברסאלית-אינדיבידואלית: ניתוח הערכים המיוצגים בתכנית הלימודים בספרות
ערבית לערבים
ד”ר יוני מנדל, מכון ון ליר; אוניברסיטת בן גוריון בנגב – ראיית האחר בהוראת הערבית בבית הספר
העברי: מגמות של שינוי והזרה
ד”ר אורית רמון, האוניברסיטה הפתוחה – “ישו היה יהודי”: ייצוגים של נצרות ונוצרים בספרי הלימוד בישראל

13:45 – 14:30 – הפסקה

14:30 – 15:45 – מושב רביעי: מעמד המורה
יו”ר: ד”ר אורית רמון, האוניברסיטה הפתוחה
ד”ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה – פעם בראש, תמיד בראש? – השינויים בדפוסי מעורבותו של המורה בטיול ומה ניתן ללמוד מכך (1882-1997)?
מר נתי קרנות, אוניברסיטת חיפה – “לכל תלמיד תפקיד” (מתוך חוזר מנכ”ל) ולכל מורה כמה תפקידים – במה בוחרים המורים היום?
ד”ר דורון לימור, אוניברסיטת תל אביב – “מסע ישראלי” – תוכנית חינוכית משמעותית בהובלת בעלי עניין ודחיקת מקומו של המורה

17.30-16.00- – מושב חמישי: על החינוך הבלתי פורמלי
ד”ר ניר מיכאלי, מכללת אורנים לחינוך, משוחח עם פרופ’ חיים אדלר, חתן פרס ישראל לחינוך (2006)
ד”ר חגית קליבנסקי, המכללה האקדמית בית ברל – חוק לימוד חובה או חוק חינוך חובה? – גילגוליו של החינוך החברתי בבית הספר בתקופת המדינה
ד”ר נעם אבן, הצוות הדידקטי בע”מ – הגשמה ויעדים בתנועות הנוער בעשורים האחרונים

חברי הועדה המארגנת: פרופ’ יובל דרור (אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי), ד”ר אסף זלצר (אוניברסיטת חיפה), פרופ’ נירית רייכל (המכללות האקדמיות כנרת וגורדון), ד”ר אורית רמון (האוניברסיטה הפתוחה), ד”ר טלי תדמור-שמעוני (מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות)

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=141&ArticleID=3051&Page=#.XV55895vYdU

Message publisher
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
Full address
יד יצחק בן-צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added