< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: מדעי הרוח הדיגיטליים: הבטחה ומציאות [ירושלים] 27.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9052928/

מדעי הרוח הדיגיטליים: הבטחה ומציאות

בשנים האחרונות, מדעי הרוח הדיגיטליים מאפשרים שימוש בכלים חישוביים לחקר מגוון מקורות היסטוריים, ספרותיים, בלשניים ועוד. כלים אלה מאפשרים לחוקרות ולחוקרים שיתוף ידע מחקרי לצד שיתוף הציבור במחקר ויצירת מדע אזרחי. תנופה זו מתבטאת גם בפתיחת תוכניות לימוד באוניברסיטאות ובפתיחת אפיקי מימון – בכלל זה, מצד משרד המדע.

מטרת יום העיון היא להעריך את התפתחות תחום מדעי הרוח הדיגיטליים בישראל ואת מגבלותיו. הדיון יעריך את כיווני המחקר שמאפשרים הכלים החישוביים החדשים, ולצד זאת ישאל מהן המגבלות ומהם הסיכונים בהסתמכותנו הגוברת על כלים אלה. לאור העניין הגובר בתחום, דיון ביקורתי בהבטחה שבמדעי הרוח הדיגיטליים ובמגבלותיהם הוא צורך השעה.

12:20-12:00
ברכות: יפה זילברשץ, יו״ר הוועדה לתכנון ולתקצוב
שאול שקד, חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים
רן בר, מנכ״ל משרד המדע והטכנולוגיה
ליאת קוזמא ומיכל בר אשר סיגל, האקדמיה הצעירה הישראלית

12:20-12:30
אלכס אלטשולר, מנהל תחום מדעי החברה והרוח, משרד המדע
מדוע מדעי הרוח הדיגיטלים בעת הזו?

14:15-12:30 מושב א': אתגרים, יתרונות ומגבלות
יו"ר: אלישבע באומגרטן, האוניברסיטה העברית
ענת בן דוד, המעבדה הפתוחה למדיה ולמידע, האוניברסיטה הפתוחה
און ברק, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב
סיני רוסינק, מדעי הרוח הדיגיטליים, אוניברסיטת חיפה
ליאור גרוסמן, החוג לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית

16:15-14:45 מושב ב': הנגשה ותרומת המונים
יו"ר: ניסים אוטמזגין, האוניברסיטה העברית
משה לביא, החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה
אבי שמידמן, דיקטה והמחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן
מאשה זולוטרבסקי, ארכיון יד טבנקין

מאורגן בשיתוף משרד המדע והטכנולוגיה

להרשמה לחצו כאן

מפרסם ההודעה
ליאת קוזמא liat.kozma@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
בית האקדמיה למדעים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה