< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סמינר: עוולות במדיניות ציבורית - פרספקטיבות השוואתיות על עוול ותיקונו [ירושלים] 20.5.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9051012/

יום שני, 20 במאי 2019

המחקר בתחום של מדיניות ומנהל ציבורי עוסק רק לעיתים רחוקות בעוולות ובקונפליקטים חברתיים, כלכליים ופוליטיים סביבן. רוב הדיון בתיקון עוולות, במידה וקיים, עוסק בשאלות של מהלכים מנהליים כמו ועדות ושינוי מדיניות. מהלכים רחבים יותר כמו צדק מאחה ותפיסה מהותנית של זכויות אדם וקבוצות מיעוט טופלו בעיקר בדיסציפלינות אחרות. סמינר זה פותח אשנב לדיון מקיף ומעמיק בתנאים שמקדמים, מונעים ומעצבים עוולות ישירות ובעקיפין על ידי המדינה, ובהתייחסותה של המדינה באספקטים השונים לעצם מעורבותה בעוולות. הכוונה היא לפתח בהדרגה תיאוריה של עוולות והבנה מעמיקה של מהות המדינה המודרנית בהתייחס לעוולות אלו.

הכניסה פתוחה אבל המשתתפים מתבקשים להירשם מראש בקישור הזה.

12.15-12.30

התכנסות וקבלת פנים למשתתפי הסמינר

12.30-12.40

פתיחה: פרופ’ דוד לוי-פאור, האוניברסיטה העברית, מי צריך תיאוריה של עוול ?

12.40-13.45

פנל ראשון:  פרספקטיבות השוואתיות ובין תחומיות על עוול ועוולות במדיניות ציבורית

ד”ר רות אמיר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, עוולות ותיקונן במדיניות ציבורית: מישוג ויישום.

ד”ר ענבל בלאו-מיימון, האוניברסיטה העברית בירושלים, עוולות המוניות – מבט השוואתי בין ישראל לקנדה על מקרה המבחן של נפגעי עירוי הדם

ד”ר מילי מאסס, האוניברסיטה העברית בירושלים, אכסיומות ביסוד מדיניות האימוץ – האם זהו דגם של מדיניות מעוולת?

13.45-14.00

הפסקה (כיבוד וקפה)

14.00-15.00

פנל שני:  עוולות ותיקונן

ד”ר בני נוריאלי, האוניברסיטה העברית ומכללת עמק יזראל, חמלה כפיצוי על עוול: הייצוג ההיסטורי של המזרחים בסדרה “מעברות”.

ד”ר מיכל סליטרניק,  המכללה האקדמית נתניה, תיקון עוול בעוול? מה עושים כשמדיניות מעוולת יוצרת הסתמכות בקרב צדדים שלישיים – ההתנחלויות כמקרה מבחן.

פרופ’ אזי לב-און , אוניברסיטת אריאל, התמודדות ציבורית ברשתות החברתיות עם עוולות נתפסות: המקרה של הפעילות למען רומן זדורוב.

15.00-16.00

דיון פתוח אודות “החברה ההגונה”,  סביב מספר פרקים מספרו של פרופ’ אבישי מרגלית

הפרקים יישלחו לנרשמים ליום העיון

מנחה: פרופ’ אווה אילוז, האוניברסיטה העברית

Message publisher
דוד לוי-פאור האוניברסיטה העברית davidlevifaur@gmail.com
Full address
חדר סמינרים פקולטתי, 2415, ביה"ס למדיניות ציבורית וממשל ע"ש פדרמן והמחלקה למדע המדינה, הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added