< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: המאיר לארץ גליציה [ירושלים] 14.3.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9030814/

15:00 – 15:20 קבלת פנים

15:20 – 15:45 דברי ברכה
פרופ’ אלחנן ריינר, המנהל האקדמי של הספרייה הלאומית
פרופ’ ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה הלאומית למדעים
פרופ’ ירון הראל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן
הרב פרופ’ יהודה ברנדס, ראש מכללת הרצוג

15:45 – 17:15 מושב א’ – תלמידי חכמים וכתביהם
יו”ר – ד”ר אוריאל גלמן, אוניברסיטת בר-אילן
הרב ד”ר נעם סמט, ראש ישיבת שיח יצחק וראש התוכנית לתואר שני בתושב”ע במכללת הרצוג
“לחדש אורו כבראשונה”: גלגוליהם של ספרים וספריות בהקדמת הספר ‘קצות החושן’
לרב אריה לייב הלר
הרבנית ד”ר מיכל טיקוצ’ינסקי, ראשת בית המדרש לנשים בהיכל שלמה, מכללת הרצוג
“ונתן בליבי עוד בימי נעורי”: על התהוות הספר ‘מנחת חינוך’ לרב יוסף באב”ד
הרבנית אסתר פרבשטין, מכללה ירושלים
יוסף גוזיק, תלמיד חכם גליצאי ויומנו מהמסתור בשואה

17:15—17:30 הפסקה

17:30—19:00 מושב ב’ – סוגיות ביצירה ובעשייה התורנית
יו”ר – פרופ’ חוה טורניאנסקי, האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה הלאומית למדעים
מר משה דוד צ’צ’יק, האוניברסיטה העברית
בין שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו: פולמוס רבני בקרקוב של המאה ה-16
ד”ר רועי גולדשמידט, אוניברסיטת חיפה
הקבלה בגליציה: שבירת המוסכמות
ד”ר איריס בראון, מכללת אונו ומכון שכטר
בין שמרנות למהפכנות: בית יעקב בקרקוב – ערש החינוך החרדי לבנות

19:00—19:30 הפסקה

19:30—21:00 מושב ג’ – הערכת פועלו של הרב מאיר וונדר
יו”ר – ד”ר נתן שיפריס, אוניברסיטת חיפה
ד”ר חיים גרטנר, יד ושם
מפעלו בחקר הביוגרפיה הרבנית
פרופ’ זאב גריס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
תרומתו למחקר תולדות הספר היהודי במזרח אירופה
מר מיכאל לוקין, אוניברסיטת בר-אילן
אתנחתא מוזיקלית: ניגונים מגליציה
מר רפאל וייזר, הספרייה הלאומית
עשייתו בספרייה הלאומית – מאז ועד עתה
הרב יצחק יודלוב, הספרייה הלאומית
האיש שמאחורי איש הספר
הרב מאיר וונדר

קישור והרשמה

Message publisher
מאירה קפלן מרכזת רשות המחקר מכללת הרצוג research@herzog.ac.il 02-9937333
Full address
הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added