< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: חוק הפללת לקוחות - דיון ביקורתי בעקבות חקיקת חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) [תל אביב] 27.2.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9021917/

ב 31 לדצמבר 2018 חוקקה כנסת ישראל את חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע”ט – 2018 (חוק הפללת לקוחות) והפכה למדינה העשירית בעולם שהצטרפה לניסוי הרגולטורי השנוי במחלוקת של הפללת לקוחות תעשיית המין. בבסיס החוק עומדת התפיסה כי זנות הינה אלימות כנגד נשים וכי כל מי שמעורב בה מלבד האישה בזנות מבצע עבירה פלילית. החוק נחקק לאחר מאבק עיקש וארוך שנים של קואליציית ארגונים פמיניסטיים שביססו גישה לפיה נשים העוסקות בזנות הן “שורדות” של אלימות פטריארכלית, וכי צריכת זנות היא התנהגות שלילית ופתולוגית. בחודשים שקדמו לחקיקה החלו עובדות ועובדי מין לראשונה בישראל להתארגן, לפעול כקבוצה ולהשמיע את קולן כנגד החוק. העובדות הקימו את “ארגמן – ארגון נשים עובדות.” בכך הצטרפו עובדות המין בישראל לארגוני עובדות מין ברחבי העולם שמתנגדים להעמקת ההפללה של תעשיית המין ודורשים קידום זכויות לעובדות מין. בדומה לרבים מארגונים אלה גם ארגון ארגמן אימץ לעצמו את הצבע האדום והמטריה האדומה כסמל למאבקן של עובדות מין לקידום זכויותיהן. העובדות בארגון החדש טענו כי החוק נחקק ללא היוועצות עמן, כי הוא יפגע בזכויותיהן ובביטחונן האישי, יחשוף אותן לאלימות והטרדה משטרתית, יפחית את כוח המיקוח שלהן מול לקוחות, ויעמיק את הסטיגמה הכבדה שמלווה את העבודה בתעשיית המין. במסגרת ההתארגנות השמיעו העובדות את הדרישה “שום דבר עלינו בלעדינו.” עובדות המין ביקשו להישמע על ידי מקבלי ההחלטות ולקחת חלק בתהליכי עיצוב המדיניות לא כעדות אלא כשותפות פעילות מן הטעם שאין מי שמכיר את המצב לאשורו טוב מהן ומשום שההשפעה המרכזית של החוק תהיה עליה. האירוע, בהשתתפות עובדות מין, יוקדש לדיון ביקורתי בחוק הפללת לקוחות ובהשלכותיו ויבקש להתוות דרך לקידום זכויותיהן של העובדות במדיניות הציבורית.

15:30 התכנסות

16:00 פטרה אוסטרגרן ( (Östergren Petra אוניברסיטת לונד, שבדיה

“חוק הפללת לקוחות בשבדיה: מקורותיה ותוצאותיה של חקיקה מוסרנית” (ההרצאה תתקיים בשפה האנגלית)

17:00 הפסקה

17:15 פאנל: דיון ביקורתי בחוק הפללת לקוחות בישראל והשלכותיו

יו”ר: ד”ר הילה שמיר, אוניברסיטת תל אביב

ד”ר חגית לרנאו, משנה לסניגור הציבורי הארצי

“חוק איסור צריכת זנות – קוים לדמותו”

רחלי טל-הדר, עובדת סוציאלית ואקטיביסטית

“עיון בתכנית השיקום – קריאה למענים אוניברסליים”

ד”ר נעמי לבנקרון, מכללת עמק יזרעאל, עמיתת מחקר TraffLab

“הטוב הרע והמכוער בחוק איסור צריכת זנות”

איילת בן נר, אקטיביסטית, ארגמן – ארגון נשים עובדות

“התארגנות עובדות מין בישראל בצלו של חוק איסור צריכת זנות – קריאת התעוררות לפמיניזם הישראלי”

נטלי ברוך, אוניברסיטת בן גוריון והקשת הדמוקרטית המזרחית

“ביקורת פמיניסטית מזרחית על חוק הפללת לקוחות”

19:00 הפסקה

19:15 שולחן עגול: אקטיביסטיות/ים מדברות על החוק ועל מאבקן/ם

יו”ר ומגיבה: ד”ר נילי גורין, האוניברסיטה העברית ותנועת אחותי – למען נשים בישראל

גולדי, הוד, קטי, גלי, ג‘ס – אקטיביסטיות/ים, ארגמן – ארגון נשים עובדות

סיון לוי – אקטיביסטית, קווירית פמיניסטית

https://www.facebook.com/events/537005420124259/?ti=as

Message publisher
נילי גורין nily.gorin@mail.huji.ac.il
Full address
אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, חדר כנסים ע"ש קוסוי (307)
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added