< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: הסתגלות 'עמוקה' לבצורות - לקחים מישראל (עמית טובי) [חיפה] 5.3.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9021915/

מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום שמח להזמינכם להרצאתו של דר’ עמית טובי (מהאוניברסיטה העברית בירושלים) בנושא: “הסתגלות ‘עמוקה’ לבצורות: לקחים מישראל”. ההרצאה תתקיים ביום שלישי, 5.3.2019 בשעה 14:00 במרכז שבאוניברסיטת חיפה, בחדר 1013, קומת הכניסה של בנין המדרגה.

תקציר: השלכות שינויי האקלים הינו נושא הזוכה לתשומת לב הולכת וגוברת. תרחישי שינויי אקלים מראים כי עד סוף המאה הנוכחית תיתכן התחממות של עד כארבע מעלות צלסיוס, אשר טומנת בחובה השפעות מרחיקות לכת על מערכות חברתיות ואקולוגיות. תרחישים אלו, לצד האכזבה מהסכמים בינ-לאומיים למניעת שינויי אקלים וההכרה בכך כי התחממות ניכרת הינה בלתי נמנעת, מביאים לעניין גובר בפעולות הסתגלות. אף על פי כן המחקר האקדמי, כמו גם המדיניות בתחום זה, התרכזו בפעולות הסתגלות אשר מטרתן העיקרית הינה לשמר מערכות ותהליכים קיימים. אך בסביבות בהן רמת הפגיעות גבוהה, ייתכן כי פעולות אלו לא יספיקו על מנת למנוע נזקים משמעותיים כתוצאה משינויי אקלים. בנסיבות כאלו, ישנו צורך בשינוי טרנספורמטיבי אשר משנה את מרכיביהם הבסיסיים של מערכות חברתיות-אקולוגיות או מביא ליצירת מערכות חדשות וחסינות יותר.

מטרתו המרכזית של מחקר זה הינה לבחון מדוע וכיצד מתרחשים שינויים טרנספורמטיביים. שינויים אלו נבחנים מנקודת מבט ארוכת טווח תוך התמקדות בשני תהליכים אשר הפחיתו במידה ניכרת את פגיעות מדינת ישראל לבצורות – המעבר מכלכלה חקלאית לכלכלה מבוססת תעשייה בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, והמעבר להתפלה בתחילת המאה הנוכחית. שינויים אלו נבחנים על ידי שימוש במגוון מקורות מידע, ובכללם מקורות ארכיוניים, דוחות סטטיסטיים וסקירה מקיפה של ספרות אקדמית ואפורה.

אנו מוצאים כי השינויים הנידונים כללו צעדים אשר מטרתם העיקרית הינה הסתגלות לבצורות, אך הושפעו גם מתמורות כלכליות-חברתיות אשר התרחשו ללא קשר לאירועי בצורת. תפקידם המרכזי של אירועי בצורת התבטא בפתיחת חלונות מדיניות לשינוי, אך התרחשות הטרנספורמציות אירעה רק כאשר נזקי בצורות קיצוניות התכנסו יחד עם מוכנות פוליטית ומוסדית ליצירת שינוי. משמעותם המרכזית של ממצאים אלו הינה כי שינוי טרנספורמטיבי אינו יכול להוות יעד מדיניות בלעדי, אלא צריך להיות מוטמע בתהליכים חברתיים-כלכליים רחבים יותר. כמו כן, ניתן לצפות כי יידרש יותר משינוי טרנספורמטיבי אחד על מנת להביא להפחתה מהותית של רמת הפגיעות. תוצאות אלו מצביעות על האתגר שביצירת שינויים טרנספורמטיביים באופן שהינו מהיר יותר ממהירות שינויי האקלים.

http://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/events-heb/2-uncategorised/134-2019-02-17-05-09-11

Message publisher
מיכל בן גל bmichal@geo.haifa.ac.il Dr. Michal Ben Gal Research coordinator Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions minervaxtremelaw.haifa.ac.il
Full address
מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, חדר 1013, בנין המדרגה, אוניברסיטת חיפה
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added