< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: היסטוריה, חברה ואקדמיה: היסטוריה חברתית ופרקטיקה פוליטית - יום עיון לרגל פרישתה של איריס אגמון [באר שבע] 4.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8112425/

יום העיון יוקדש למצב המחקר בהיסטוריה סוציו-לגאלית והיסטוריה חברתית של המזרח התיכון המודרני ולדיון על אקטיביזם חברתי-פוליטי באקדמיה. הוא יכלול שלושה מושבים: (א) המחקר הסוציו-לגאלי (ב) היסטוריה חברתית (ג) אקטיביזם חברתי-פוליטי באקדמיה הניאו-ליברלית – שולחן עגול.

בכל אחד משני המושבים על מצב המחקר יהיו שלוש הרצאות קצרות יחסית, שמטרתן לערוך דיון רפלקסיבי בסוגיות שונות הנוגעות למצב המחקר, גישות מחקר, מתודולוגיה והיסטוריוגרפיה. בעקבות ההרצאות יתקיים דיון פתוח בנושאים אלה.

במושב השלישי ישבו סביב "השולחן העגול" ארבעה מרציםות מכמה אוניברסיטאות המעורביםות במאבקים חברתיים-פוליטיים בקמפוסים שהם ביטוי להתמודדות עם השלכות תהליכי התיאגוד באקדמיה. הדובריםות ינסו להעריך את מאפייני המאבקים הללו, את מידת הצלחתם ואת האתגרים שניצבים בפני א/נשי אקדמיה הרואיםות בעיסוק האקדמי עיסוק שמחייב פעילות חברתית-פוליטית ובזירה האקדמית זירת פעילות אזרחית.

תכנית מלאה של יום העיון – בקישור המצורף.

http://in.bgu.ac.il/pages/events/iragmon.aspx

מפרסם ההודעה
איריס אגמון מרצה בכירה בדימוס המחלקה ללימודי המזרח התיכון אוניברסיטת בן גוריון בנגב iragmon@bgu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אולם רותם, בית הסטודנט
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה