< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק מחקר: משפט יהודי ודמוקרטי. דדליין=6.9.18.

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8081417/

המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן מזמין חוקרות וחוקרים מתחומי משפטים, מדעי החברה, מדעי הרוח מדעי היהדות ותחומים משיקים להגיש הצעות מחקר בנושאים הקשורים להגדרתה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לקבלת מענק מחקר לשנים תשע"ט-תש"פ.
ניתן להציע מחקרים במגוון של תחומים ומתודולוגיות, ובלבד שיש להם השקה לרעיונות, לאתגרים ולאפשרויות שגלומים בצימוד "יהודית ודמוקרטית", במובן הרחב. עדיפות תינתן לחוקרות ולחוקרים צעירים. תלמידי/ות מחקר רשאים/ות להגיש הצעות, אך לא למימון המחקר לתואר.

גובה המענקים: עד $1,500 למחקר לצורך מאמר, ועד $2,500 למחקר לצורך ספר. את סכום המענק ניתן יהיה לנצל למימון פעילויות מחקריות אופייניות (שכר עוזרי/ות מחקר, ייעוץ סטטיסטי, תרגום, עריכה וכדומה); לא ניתן לנצלו לצורך טיסות או אירוח.

תקופת המענק: תשע"ט-תש"פ (אוקטובר 2018 – ספטמבר 2020).

המועד האחרון להגשת בקשות: כ"ו באלול תשע"ח, 6 בספטמבר 2018

פרטים נוספים במודעה המצורפת

http://www.interload.co.il/upload/2931397.jpg

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה