< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הודעה שנייה // כנס "ימי הביניים, עכשיו!" 2019 [רעננה] 28.3.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8070708/

כנס ימי הביניים, עכשיו!

יום חמישי, כא באדר ב תשע”ט, 28 במרס 2019, קריית האוניברסיטה הפתוחה ע”ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה (הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)

9:00 התכנסות וכיבוד קל

09:30 מושב ראשון

יו”ר: אפי שהם שטיינר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הרצאת פתיחה: פרופ’ שרה המילטון, אוניברסיטת אקסטר

למה לקלל? טקסי חרמות מימי הביניים התיכוניים: המסורת הרומית, היהודית והנוצרית (ההרצאה באנגלית) What’s the Use of Cursing? Rites of Excommunication c. 900 – c. 1150

10:30 מושב שני: בעקבות מסורות, תעלומות ומסעות

יו”ר: נטע אמיר, האוניברסיטה העברית בירושלים

גל סופר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

“הן זאת מסודות קדמוניות”: מקובל יהודי קורא ב-Liber Juratus

רם בן שלום, האוניברסיטה העברית בירושלים

ההוצאה להורג של דון יהודה הלוי – פתרון התעלומה

אסנת שרון פינטו, אוניברסיטת חיפה

העצמי והטיוטה: יומני המסע של משולם מוולטרה ודוד הראובני

12:15 ארוחת צהריים

13:15 מושב שלישי: העבר בעבר, העבר בהווה

יו”ר: יובל רוטמן, אוניברסיטת תל אביב

תמר רוטמן, אוניברסיטת בר אילן

האוטו-הגיוגרפיה של גרגוריוס מטור

ענבר גרייבר, אוניברסיטת הומבולדט, ברלין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

איך העבר יכול לעזור בהווה: הפסיכולוגיה הנוצרית המוקדמת כמקרה מבחן

יניב פוקס, אוניברסיטת בר אילן

המרובינגים בעברית: הפרקים המוקדמים של ׳ספר דברי הימים׳ ליוסף הכהן

14:45 הפסקה

15:00 מושב רביעי: ימי הביניים הדיגיטליים

יו”ר: איילת אבן עזרא, האוניברסיטה העברית בירושלים

אנה גוטגרץ, אוניברסיטת חיפה

פרויקט הרגסטה: אתגרים במעבר מקורפוס תעודות למאגר מידע והצורך בפיתוח ממשקים בין פרויקטים שונים העוסקים במקורות/מרחבים דומים

משה לביא וצביקה קופליק, אוניברסיטת חיפה

פרויקט ‘סופרי הגניזה הקהירית’ לשיתוף הציבור בהנגשת הגניזה הקהירית, ופרויקט ‘תיקון סופרים’ לשילוב בין קריאה אוטומטית של כתבי יד ושיתוף הציבור בהנגשת כתבי יד מלאים מימי הביניים

פאנל בהנחיית אופיר מינץ-מנור, האוניברסיטה הפתוחה, בהשתתפות: זף סגל, האוניברסיטה הפתוחה, איילת אבן עזרא, האוניברסיטה העברית בירושלים, משה לביא, אוניברסיטת חיפה, צביקה קופליק, אוניברסיטת חיפה

דיון פתוח בדגש על יישומי כלים דיגיטליים בהוראה ובמחקר של היסטוריה ימי ביניימית

סיום משוער בשעה 16:30

ההשתתפות ללא תשלום; בהרשמה מראש

ההרשמה בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן

אם נחוץ הסדר הנגשה, יש לפנות לדוא”ל: events_nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע

קריית האוניברסיטה הפתוחה ע”ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה (הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי

Message publisher
הילה שפר hilash@openu.ac.il 09-7781395
Full address
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added