< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // קריאה למרצים/ות במכללות ובאוניברסיטאות להצטרף לעמותת "בשער" לקידום ההשכלה הגבוהה בישראל

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8062606/

קול קורא לחברי סגל אקדמי מהמכללות ומהאוניברסיטאות

עמותת "בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל", הוקמה ע"י חברי סגל אקדמי לפני כ 20 שנה, כדי לשמר ולקדם פריחת החברה בישראל, ומטרותיה הוגדרו במסמך ההקמה כדלהלן: "קידום ערכים ליברלים ואוניברסליים וערכי מורשת ישראל ברוח מגילת העצמאות וחינוך הציבור למטרות אלה. הנחלת חשיבה מושכלת וביקורתית בכל תחומי החיים הציבוריים בישראל, קידום איכות המערכות החינוכיות, המדעיות והטכנולוגיות." מטרות אלו נראות היום חשובות ורלבנטיות מאי פעם.

במיוחד, "בשער" מהווה כיום את הגוף המרכזי, ואולי היחיד, המוביל דיונים ציבוריים בנושאים הקשורים להשכלה גבוהה, במסגרת פורום השכלה גבוהה (המופעל במשותף עם מוסד שמואל נאמן) ובערוצים נוספים. במהלך השנים הצטרפו ל"בשער" והשתתפו בפעילותיה מאות רבות של חברי סגל אקדמי, רובם מהאוניברסיטאות. מגזר ההשכלה הגבוהה השתנה מאד מאז הוקמה העמותה, וכדי להישאר רלבנטית, חשוב לצרף למעגל חברות וחברים ממגוון זרועות מערכת ההשכלה הגבוהה, ובמיוחד מהמכללות האקדמיות – המתוקצבות, הלא מתוקצבות ומהמכללות לחינוך.

אנו קוראים לחברי סגל ממגוון המוסדות להשכלה גבוהה להצטרף ל"בשער" ולקחת חלק בפעולות העמותה. אנא, הפיצו קול קורא זה בין עמיתיכם וברשתות החברתיות.
למידע נוסף : www.bashaar.org.il

טופס הצטרפות

אתם מוזמנות ומוזמנים לפנות אלינו בכל דבר ועניין. Bashaar@bashaar.org.il או 03-6424895

בברכה,

פרופ' חגית מסר ירון, יו"ר

עו"ד אבי רונן,  מנכ"ל

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה