< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: התאמת הגישור המודרני לחברות מסורתיות (דיויד שמעוני) [בית ברל] 30.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8052821/

ההרצאה תעסוק בגישור כמנגנון לישוב סכסוכים שהחידוש שלו הוא ישוב הסכסוך בהסכמה ולא בהכרעה.

יוצגו ניסיונות להביא את הגישור המודרני לחברות מסורתיות במקומות שונים בעולם המתבססים על עבודתו של דיויד במשך 5 שנים עם העדה הבוכרית ברמלה. יוסברו מנגנונים לישוב סכסוכים כמו ה"סולחה" וה"שמגלנה" )של בני העדה האתיופית( תוך עמידה על ההבדלים בין המנגנונים שמתקיימים בחברה דמוקרטית לבין אלה שבחברות בהן מקבלים אי שוויון כמובן מאליו. בהמשך ההרצאה יוצגו נתונים ממחקר שערך ברמלה אודות האופן בו הבוכרים ברמלה מעדיפים ליישב סכסוכים. לבסוף תוצגנה שלוש גישות מוכרות להבאת מודלים מודרניים של גישור ויוצע מודל רביעי שפותח על ידי דיויד, ותודגם דרך יישומו בסכסוכים בתוך העדה הבוכרית.

http://www.beitberl.ac.il/about/events/may18/documents/david.pdf

מפרסם ההודעה
ריקי זגורי מנהלת שיווק הפקולטה לחברה ולתרבות המכללה האקדמית בית ברל טלפקס: 09-7476353 rikiz@beitberl.ac.il
כתובת מלאה
חדר ישיבות בניין ההנהלה דקל 420 המכללה האקדמית בית ברל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה