< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סמינר: מגדלים פורחים באויר: אחד העם ונבואה חלשה (יוספה רז) [חיפה] 23.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8051318/

החוג לספרות עברית והשוואתית שמח להזמינכם לסמינר המחלקתי
שיתקיים ביום ד', ט' בסיון תשע"ח, 23 במאי 2018 בשעה 16:15
במצפור ע"ש אביבה וסמי עופר, קומה 30 , מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה

בהשתתפות
ד"ר יוספה רז
מהחוג לשפה וספרות אנגלית

ההרצאה תוקדש לנושא:
מגדלים פורחים באויר: אחד העם ונבואה חלשה
ההרצאה תעסוק בקשר הסמוי בין דמותו של משה בהגותו של אחד העם,
נביא אידאלי שמבטא את הרוח הלאומית, לבין דמותו של ירמיהו, נביא של חורבן וכשלון.
קשר זה ייקרא כביטוי לחרדות שביסוד המפעל הפרשני של אחד העם.
ההרצאה היא חלק מפרוייקט על נבואה חלשה, בו מציבה ד"ר רז מודל חדש לדיאלקטיקה בין חוזק וחולשה בהתקבלות הנבואה המקראית, בפרשנות ובשירה בעידן המודרני.

מגיב: ד"ר עפרי אילני, מכון ון ליר

חובה לתלמידי התואר השני בחוג לספרות עברית והשוואתית.

בברכה,
ד"ר צפי זבה אלרן
מרכזת הסמינר המחלקתי

מפרסם ההודעה
צפי זבה-אלרן tsafisebba@gmail.com 04-8240124
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, במצפור ע"ש אביבה וסמי עופר, קומה 30 , מגדל אשכול
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה