< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: דה-בובואר - חירות, אחרות וסובייקטיביות (ליאור לוי) [ירושלים] מועד חדש=21.5.17

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8050701/

De Beauvoir: Freedom, Otherness, and Subjectivity

דה-בובואר: חירות, אחרות וסובייקטיביות
מרצה: ד"ר ליאור לוי

סדרת ההרצאות השמינית מטעם מרכז שפינוזה: האקזיסטנציאליסטים
בעריכת ד"ר פיני איפרגן וד״ר דרור ינון

המונח "אקזיסטנציאליזם" ידוע כמאפיין של תנועה אינטלקטואלית, ספרותית ותרבותית שפעלה בעיקר בפריז של אמצע המאה העשרים. תנועה זו הותירה ללא ספק את רישומה בתרבות המערבית, אך זמנה כמופע תרבותי חלף עבר והיה לנושא אחד מני רבים עבור אלה העוסקים בהיסטוריה תרבותית ואינטלקטואלית. עם זאת, התנועה השאירה אחריה גם עושר של רעיונות ואתגרים פילוסופיים שחשיבותם חורגת מן הזמן והמקום. במציאות של ימינו, השאלות שהטרידו את האקזיסטנציאליסטים שבות ונעשות אקטואליות, ורעיונותיהם ראויים לבחינה מחדש. בעולם שבו יכולת איסוף המידע וניתוחו מאפשרת לעצב את רצונותיהם ולכוון את פעולותיהם של יחידים, נדמה שחייהם של בני אדם מתעצבים במסגרות מכניות, וקיומו של היחיד איננו אלא הגשמה של תוכנית נתונה מראש. מציאות זו מעוררת שוב את השאלה שעומדת ביסוד הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית – ״כיצד להיות אדם?״. הדיון בשאלה זו נעשה אגב עיון בסוגיות החירות, האותנטיות, הניכור, יצירת המשמעות, יחסינו עם הזולת, יחסינו עם הסביבה, האפשרויות הממשיות העומדות לפתחנו וקבלת האחריות על הכרעותינו; וסוגיות אחרות כמו גופניותו של האדם זוכות לעיון מחודש לנוכח המרחבים הווירטואליים בהם הוא פועל ולנוכח פיתוח יכולות חסרות תקדים לשינוי הגוף ולהעצמה טכנולוגית של כוחותיו.

סדרת ההרצאות תעסוק בפילוסופים האקזיסטנציאליסטים שמחשבתם הוקדשה לעיון בסוגיות הללו. הסדרה תיפתח בהצגת הגותו של קירקגור, ראשון ההוגים האקזיסטנציאליסטים, ותתמקד לאחר מכן בהגותם של סארטר, דה-בובואר, מרלו-פונטי וקאמי. הסדרה תאיר את מובנו המיוחד ואת עושרו של מושג הקיום שבבסיס המחשבה האקזיסטנציאליסטית, ואת האקטואליות של מחשבה זו בזמננו.

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה