< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: משפחות, אזרחות וזכויות האדם בעידן הגלובלי [ראשון לציון] 10.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8050102/

לרגל צאתו לאור של גיליון

Families, Citizenship and Human Rights in a Global Era,
Journal of Comparative Family Studies

בעריכת פרופ‘ סילביה פוגל ביז‘אוי ופרופ‘ צבי טריגר
הקתדרה לזכויות האדם ע »ש אמיל זולא; תכנית מ.א בלימודי משפחה, בית הספר
למדעי ההתנהגות; בית הספר למשפטים ע »ש חיים שטריקס- המסלול האקדמי
המכללה למינהל וקהילת משפחה של האגודה הסוציולוגית הישראלית
שמחים להזמינכן/ם ליום עיון בנושא:
משפחות, אזרחות וזכויות האדם בעידן הגלובלי
יום חמישי | 10.5.18 | חדר י‘ 22
בקמפוס המסלול האקדמי המכללה למינהל, ראשון לציון
בתכנית:
15:00-15:15 | התכנסות וכיבוד קל
15:15-15:45 | מושב ברכות
יו »ר, ד »ר אפרת קנול רכזת קהילת משפחה של האגודה הסוציולוגית הישראלית
מברכות:
פרופ‘ תמר אלמור, דיקן בית הספר למדעי ההתנהגות ופסיכולוגיה, המכללה למינהל;
פרופ‘ אורית פישמן-אפורי, דיקן בית הספר למשפטים ע »ש חיים שטריקס, המכללה
למינהל; פרופ‘ אורלי בנימין, אוניברסיטת בר אילן ויו »רית שותפה לקהילת משפחה של
האגודה הסוציולוגית הישראלית
16:00-17:30 | מושב ראשון
משפחות, אזרחות וזכויות האדם בעידן הגלובלי: קולות מישראל
יו »ר, פרופ‘ סילביה פוגל ביז‘אוי המסלול האקדמי המכללה למינהל ויו »רית שותפה
לקהילת משפחה של האגודה הסוציולוגית הישראלית
דוברים: פרופ‘ צבי טריגר, המסלול האקדמי המכללה למינהל; עו »ד ראויה אבו-רביעה,
האוניברסיטה העברית; ד »ר עינת לביא, אוניברסיטת בר אילן; ד »ר נתנאל פישר, המרכז
האקדמי שערי מדע ומשפט
17:30-18:00 | הפסקת קפה
18:00-19:30 | מושב שני
משפחות, אזרחות וזכויות האדם בעידן הגלובלי: סוגיות נבחרות
יו »ר, פרופ‘ יובל מרין המסלול האקדמי המכללה למינהל
דוברים: פרופ‘ פרנסס רדאי, המסלול האקדמי המכללה למינהל; ד »ר ארי אנגלברג,
המכללה האקדמית הדסה; גב‘ ערין הוארי, אוניברסיטת בן גוריון, פרופ‘ דפנה הקר,
אוניברסיטת תל אביב
נודה לכם על אישור השתתפות מראש,
למייל: familycommunity@walla.co.il

מפרסם ההודעה
סלביה ביזאוי sylvieb@colman.ac.il 052-6589517
כתובת מלאה
בקמפוס המסלול האקדמי המכללה למינהל, ראשון לציון שדרות יצחק רבין 7, ראשון לציון , חדר י‘ 22
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה