< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנת הפרטיות, סייבר וטכנולוגיה החמישית [תל-אביב] 13.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042207/

מרחב הסייבר והשימוש הגובר של חברות
מסחריות, רשויות מדינתיות וגורמים פרטיים
בטכנולוגיות מידע מאיימים להפוך את
החברה המערבית לחברת מעקב. מציאות
זו מאתגרת את תפיסתנו ביחס לפרטיות
כמושג, ערך חברתי וזכות משפטית. סוגיית
הפרטיות בחברת המידע מצויה בצומת
מחקרי בין-תחומי ייחודי, המשתקף במגוון
ענפי המחקר המיוצגים בסדנת הפרטיות
והסייבר השנתית החמישית.
9:00 – 9:15 | דברי פתיחה
פרופ' מיכאל בירנהק, סגן דקאן למחקר,
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
ברכות בשם הפקולטה למשפטים,
המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק ומרכז
אדמונד י' ספרא לאתיקה
9:15 – 9:45 | חדשות הפרטיות
מר סאני כלב, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט
מתקדמים, אוניברסיטת תל אביב
עדכוני פסיקה
עו"ד לימור שמרלינג-מגזניק, מנהלת מחלקת
קשרי ציבור וממשל, הרשות להגנת הפרטיות
עדכוני חקיקה ורגולציה
9:45 – 11:00 | מעגלים של מעקב
יו"ר: ד"ר תומר שדמי, מרכז אדמונד י' ספרא
לאתיקה והמרכז למחקר סייבר בינתחומי
ע״ש בלווטניק
ד"ר איילת בלכר-פריגת, המרכז האקדמי שערי
מדע ומשפט
פרטיות במשפחה ומעבר
פרופ' נחום קריתי, הפקולטה להנדסה, ומר אור
גלרט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל
אביב
כאשר עקרון צמידות המטרה פוגע בפרטיות:
מצלמות אבטחה ואנטנות סלולריות
גב' צליל שרון, המחלקה לתקשורת ועיתונאות,
האוניברסיטה העברית
כשכולם יודעים שאתה כלב: על אסטרטגיות פענוח
זהויות באפליקציית סיקרט והמודל הבלתי אפשרי
של אנונימיות רשתית
11:00 – 11:15 הפסקת קפה
11:15 – 12:30 | פרטיות ברשתות תקשורת
יו"ר: גב' מיקי זר, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט
מתקדמים, אוניברסיטת תל אביב
גב' גיתית בר און, החוג לתקשורת, אוניברסיטת
תל אביב
"זה חוקי או לא חוקי?": שיח על פרטיות ושיימינג
בקבוצות פייסבוק
ד"ר עמית רכבי, מעבדת iwit , המחלקה להנדסת
תעשיה, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל
אביב
יכולת תיאורית הפרטיות ההקשרית להסביר את
דפוסי הורדת יישומונים לטלפונים הסלולריים
מר מיכאל בר-סיני, המחלקה למדעי המחשב,
אוניברסיטת בן-גוריון, ומר מיכאל ספיר, מרכז
אדמונד י' ספרא לאתיקה והמרכז למחקר סייבר
בינתחומי ע״ש בלווטניק
רשת חברתית פדרטיבית ובקוד פתוח –
מדריך מקוצר למסטודון ולפדיוורס
12:30 – 13:30 הפסקת צהריים
13:30 – 14:15 | ייצוג הפרטיות בקולנוע
פרופ' ענר פרמינגר, החוג לתקשורת
באוניברסיטה העברית, והחוג לקולנוע במכללת
ספיר
הזכות לפרטיות – מציצנות, אינטימיות ובין לבין:
המהלך האתי של קז'ישטוף קישלובסקי
14:15 – 15:30 | הנדסת פרטיות
יו"ר: פרופ' מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל אביב
ד"ר ניצן גסלביץ פקין, אוניברסיטת העיר ניו-יורק,
ברוך קולג' ובית הספר לעסקים של זיקלין
שמים את יהבנו על אלגוריתמים של ביג דאטה:
מותה של חוות הדעת הנוספת
ד"ר גיורא אלכסנדרון, מכון ויצמן למדע
היבטים של פרטיות ואבטחה במערכות למידה
פתוחות המוניות
גב' נטע אבנון, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
אוניברסיטת חיפה
קוד אתי למדע הנתונים
15:30 – 15:45 | דברי סיכום

מפרסם ההודעה
המחלקה למדע המידע אוניברסיטת בר-אילן 03-5318351 information-science.dept@biu.ac.il http://is.biu.ac.il/
כתובת מלאה
אוניברסיטת ת"א הפקולטה למשפטים, בניין טרובוביץ' חדר 307
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה