< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שולחן עגול: תלתפסת: קניין רוחני ומדפסות תלת-ממד [תל אביב] 26.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8040302/

השולחן העגול יעסוק בהיבטי הקניין הרוחני שמתעוררים אגב שימוש במדפסת תלת-ממד. התלתפסת עשויה להחליף ייצור ביתי של מוצרים מסוימים. במובן זה, יש לטכנולוגיה החדשה פוטנציאל להשפיע באופן דרמטי על דפוסי הייצור, הצריכה והמיתוג. מבחינה זו, השפעתה של תעשייה זו עשויה להיות כהשפעת האינטרנט, התוכנות לשיתוף קבצים וטכנולוגיית ה-MP3 על שוק המוסיקה. בשולחן העגול נבחן את מגוון תחומי הקניין הרוחני שמשפיעים – ומושפעים – מהטכנולוגיה, ובמיוחד דיני עיצובים; זכות יוצרים; סימני מסחר, ואף פטנטים.

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/shiip/S.Horowitz_INV26-4-18.pdf

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים, בניין טרובוביץ חדר כנסים ע"ש סוניה ואדוארד קוסוי ( חדר 307)
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה