< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: המקרא בְּאֹמֶר ובתמונה [באר שבע] 14.3.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8021813/

הנכם מוזמנים לכנס
המקרא בְּאֹמֶר ובתמונה
יום רביעי, 14 במרץ 2018, אולם אורן (כנסים א) אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
09:45 התכנסות
10:00 ברכות רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חיים היימס, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה
שמיר יונה, המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
10:15 מושב ראשון: יו"ר יאיר נוימן, המחלקה למדעי המוח והקוגניציה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  • חנה שחם-רוזבי, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגבשניים מקרא ואחד תרגום: ייצוגים של אליהו הנביא באומנות דתית באירופה במאה החמש עשרה
  • יובל הררי, המחלקה למחשבת ישראל, החטיבה ללימודי פולקלור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב'מגיד דבר' – מלכי ישראל בכתב יד של גורלות מן המאה השש-עשרה
  • יהונתן יוגב, המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום, אוניברסיטת בן-גוריון בנגבהאמנות ככלי פרשני בהוראה מולטידיסיפלינארית בתנ"ך
12:15-11:45 הפסקת קפה
12:15 מושב שני: יו"ר נירית בן אריה דבי, המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
שמיר יונה, המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
האם לה' הייתה בת זוג? – הממצאים מכונתילת עג'רוד (חורבת תימן)
ליאור יעקבי, המחלקה לאמנות יהודית, אוניברסיטת בר אילן
הטמעת ימי הביניים במקרא: בזיירות בפרשנות יהודית ונוצרית, טקסטואלית וחזותית
רחל צרפתי, האגף לאמנות ותרבות יהודית, מוזיאון ישראל
יהושע בן נון בשערי הארץ המובטחת
14:30-13:45 הפסקת צהריים
14:30 מושב שלישי: יו"ר יוליה אוסטינובה, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
רינה טלגם, החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית
סיפורי המקרא בפסיפסי הרצפה
מאיר גרובר, המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ציורי רש"י
דני אונגר, המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המקרא הוא רק תירוץ: נקמתו של הקרדינל מגלוטי בציור של אסתר לפני אחשוורוש
16:15-16:00 הפסקת קפה
16:15 מושב רביעי: יו"ר חיים וייס, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אריאל רם פסטרנק, המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
שירה נראית בספרות חז"ל
פיטר ש' לנרד, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פיוט האשכנזי ו'עליו מרוקם פני אריה' – ליריות חדשה בין מורשת לדיאלוג עם הסביבה
לוי יצחק קופר, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
לוחות הברית של נפוליאון
אמה גשינסקי, המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
לא אמנות לשמה אלא לשמו- שמותיו המקראיים של האלהים באמנות של מיכאל סגן-כהן
דברי סיכום: שרה אופנברג, המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
18:15 סדנה לכתיבת סת"ם, אותה יעביר מיכה מרק ירושלמי, דוקטורנט מ École pratique des hautes études, Paris
מארגנים:
פרופ' שמיר יונה, המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
ד"ר שרה אופנברג, המחלקה לאמנויות | אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מפרסם ההודעה
hum@mailinator.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אולם אורן (כנסים א), בניין קרייטמן (26)
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה