< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לתלמידי.ות מחקר ולפוסטדוק בתולדות ארץ ישראל [הטכניון] דדליין=31.10.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3101100/

 קול קורא – קרן בלבן-גלס
מלגות לימודים ומחקר פוסט-דוקטורט, מימון סטודיואים מבוססי מחקר, ומלגות הצטיינות מכספי
קרן שלמה גלס ופני בלבן גלס (תשפ"ד1)


הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים הינה המוסד הוותיק והמוביל למחקר והוראת מקצועות עיצוב המרחב בישראל. במסגרת זאת, הפקולטה חרתה על דגלה קידום מחקר חדשני תוך דיאלוג בין תחומי בחקר העבר המקומי ותולדות ארץ ישראל. "קרן שלמה גלס ופני בלבן גלס" הוקמה למתן מלגות סיוע במחקר לסטודנטים ומדענים צעירים מצטיינים בתחום
תולדות עם ישראל וארץ ישראל באחד משלושת המוסדות: האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל אביב,
והטכניון, המכון הטכנולוגי לישראל. השנה (תשפ"ד) תחולקנה המלגות בטכניון.
סטודנטים לתארים שני ושלישי וחוקרים צעירים (שאין להם קביעות בטכניון ואינם במסלול לקביעות, ללא הבדל גזע, לאום, דת, ומין) מוזמנים להגיש בקשות למלגות מחקר. חוקרים צעירים אשר סיימו את הדוקטורט שלהם בחמש השנים האחרונות מוזמנים להגיש בקשות למלגת פוסט (בתר) דוקטורט "עמית קרן בלבן-גלס." הקרן תממן מחקרים בתחום
"תולדות עם ישראל וארץ ישראל" כגון תולדות האדריכלות ואדריכלות הנוף, תולדות ההתיישבות והתכנון בישראל, תיעוד ושימור אתרי מורשת, ונושאים אחרים שמאמצים פרספקטיבה היסטורית בחקר ארץ ישראל. מועמדים מכל
הפקולטות והיחידות האקדמיות בטכניון מוזמנים להגיש הצעות.
בנוסף, סטודנטים מצטיינים שחוקרים נושאים רלוונטיים מוזמנים להגיש בקשות למלגות הצטיינות. עמיתי הוראה או מורים נלווים ללא קביעות ושאינם במסלול לקביעות בטכניון, ומעוניינים לעסוק במחקר באמצעות עבודת סטודיו design by research בתחומים רלוונטיים למטרות הקרן, מוזמנים להגיש בקשות למימון. ניתן להגיש הצעה לסטודיו
מבוסס מחקר שתוצריו מאמר או תערוכה.
.1 מלגות מחקר לסטודנטים לתואר שני ושלישי
בעת הגשת הבקשות למלגות מחקר יש להדגיש ולפרט את הסעיפים הבאים :
● כותרת המחקר ושם מגיש/ה
● מבוא המסביר את עיקרי המחקר המוצע (עד עמוד)
● סקירת ספרות (עד שלושה עמודים)
● מטרות ושאלות המחקר (חצי עמוד)
● שיטות מחקר (עד שני עמודים)
● תרומת המחקר הצפויה לחקר "תולדות עם ישראל וארץ ישראל״ (עד עמוד)
● לוח זמנים לביצוע המחקר (חצי עמוד)
● תקציב נדרש לביצוע המחקר, כולל פירוט לפי סוג ההוצאה לפי סעיף, ולפי משימות. תקציב המחקר לזוכה יהיה עד 30,000 ש"ח. בנוסף, מלגאי שיתקבל להציג בכנס בינלאומי יזכה במענק חד-פעמי בגובה 1000 ש"ח מקרן בלבן-גלס.
● שתי המלצות המעידות על יכולת או פוטנציאל מחקריים. כאשר המחקר המוצע הינו במסגרת עבודת תזה לתואר שני או שלישי, אחת מההמלצות צריכה להיות של המנחה הראשי(ת) של עבודת המחקר.
● תקופת המחקר תימשך עד שנתיים. לאחר שנה (לכל היותר) יוגשו ראשי פרקים, דו"ח התקדמות, ופרק אחד
מהעבודה. סמוך לתום תקופת המחקר (כשנתיים אחרי קבלת המלגה) יוגש מאמר המבוסס על המחקר. המאמר

1 הטקסט כתוב בלשון זכר אך פונה לכל המגדרים
יהיה באנגלית או בעברית, באורך של 4000 – 9000 מילה, ויוגש או יתקבל לפרסום בכתב עת מדעי או כפרק בספר שעבר שיפוט עמיתים review) .(peer המאמר יוגש בקובץ .PDF אם המאמר לא יצא לפרסום עד תום תקופת המלגה, אפשר להגיש עותק של המאמר עם תיעוד מייל המעיד על כך שהמאמר הוגש לפרסום. על מקבל המלגה
לציין בעבודת המחקר ובכל פרסום שיתבסס עליה את התמיכה שהתקבלה מהקדש בלבן-גלס.
● תוצאות כל המחקרים הממומנים על ידי הקרן יפורסמו במסגרת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בשיתוף
עם המרכז לחקר המורשת הבנויה.
חברי הוועדה רשאים לקבוע לפי שיקול דעתם את מספר המלגות, גובה הסכומים בהתאם למספר ההצעות שתוגשנה,
רמתן, התאמתן למטרות הקרן וכדומה.
סכום המלגה ישולם ישירות למקבליה. הסכום יחולק לשלושה חלקים: שליש עם אישור נושא המחקר, שליש לאחר קבלת ראשי פרקים, דו"ח התקדמות, ופרק אחד מהעבודה, ושליש עם קבלת המאמר הסופי המבוסס על המחקר. בתום שלוש
שנים מההודעה על הזכייה במלגה, ובהנחה שעדיין לא נמסר המאמר הסופי, תבוטל הזכאות לתשלום השלישי.

.2 מלגות לפוסט-דוקטורנטים – עמיתי קרן בלבן-גלס
רשאים להגיש חוקרים שהדוקטורט שלהם אושר במהלך חמש השנים האחרונות (לא קודם )2019 בכל מוסד בארץ
ובחו"ל. תקופת תחילת המשרה היא בין אביב תשפ"ד וסתיו תפש"ה )2024(
● הצעות למלגות פוסט-דוקטורנט יתקבלו לפי הסעיפים הכתובים בסעיף אחד (מלגות מחקר לסטודנטים לתואר שני ושלישי.) השכר החודשי יהיה בהתאם לאיכות ההצעה ותוכנית התקציב של המועמד (בין 9,000-12,000 ש"ח/חודש.) הזוכים יקבלו גם מענק חד-פעמי של כ- 4,000 ש"ח לצורך הצגת עבודתם בכנס בינלאומי. המלגות הינן לתקופה עד שנתיים, המשך קבלת המלגה בשנה השניה תלויה במסירת דוח התקדמות ועמידה בדרישות
כפי שפורטו למעלה.
● יש להגיש: הצעת מחקר כפי שפורטה (נא לפרט בתקציב אם הוגשו בקשות נוספות למימון הפרויקט,) דוגמת כתיבה (עד 30 עמודים,) אישור סיום הדוקטורט, ושלוש המלצות המעידות על יכולת או פוטנציאל מחקרי. אחת מההמלצות צריכה להיות של מנחה הדוקטורט. בנוסף, יש להגיש הצהרת כוונות של עמוד אחד המתארת כיצד
עבודתו של המועמד בפקולטה תקדם את מטרות קרן בלבן-גלס.
● מקבלי המלגות מחויבים לקדם את מטרות הקרן על ידי השתתפות פעילה בחיי הקהילה המחקרית בפקולטה בשלוש הדרכים הבאות)1(: סיוע בארגון יום עיון לכבוד מקבלי מלגות של קרן בלבן-גלס, )2( איסוף ופרסום כל עבודות בלבן-גלס באתר ייעודי למטרה זו, )3( ייצוג וקידום הנושאים המרכזים של הקרן בפורומים ציבוריים
ומקצועיים בפקולטה ומחוץ לפקולטה (או כל ערוץ השתתפות אחר כפי שיסוכם עם העמית.ה.)

.3 מחקר תומך סטודיו
במקרה של מחקר תומך סטודיו יש לפרט את העבודה לפי הסעיפים שהוזכרו בסעיף הקודם. המלגה במקרה זה יכולה
לכסות הוצאות תרגום, הרשמה לכנס בינלאומי, הפקה או תערוכה במגבלות תקציב של עד 25,000 ש"ח.

.4 מלגות הצטיינות
הקריטריונים לזכאות למלגת הצטיינות על שם קרן בלבן-גלס הם: )1( סטודנטים פעילים למחקר שתקופת השתלמותם לא מסתיימת לפני ,1.6.2023 )2( בעלי ממוצע ציונים גבוה מ- 90 לאחר צבירת 50% מהנקודות הנדרשות, )3( בעלי ציון "מצויין" במחקר במהלך שני הסמסטרים האחרונים. הזוכים יקבלו תוספת מנת מלגה אחת לאורך סמסטר אחד (כ- 6 מנות בסה"כ) .עדיפות נוספת תינתן לסטודנטים המוגדרים "דור ראשון באקדמיה" (הסטודנט מגיע ממשפחה ללא
היסטוריה של לימודים אקדמיים.) גובה המלגות בשווי של עד שתי מנות מלגה לשישה חודשים.


בעת הגשת בקשות למלגות הצטיינות יש להגיש מכתב המפרט את שם הסטודנט, שם המחקר, ושם המנחה/מנחים. לציין,
אם רלוונטי, שהסטודנט נחשב "דור ראשון באקדמיה."
את הבקשות יש להגיש במייל לא יאוחר מיום 31.10.2023 למר שרון כהן – arcsec@technion.ac.il (טל: .)04-8294003

בברכה, פרופ"ח דניאל אורנשטיין, סגן דיקן למחקר ויו"ר ועדת קרן בלבן-גלס
הועדה:
● פרופ' אלונה נצן-שיפטן – מסלול לארכיטקטורה
● פרופ"ח יעל אלואיל – מסלול לארכיטקטורה
● ד"ר מירב אהרון – מסלול לתכנון ערים ואזורים
● ד"ר שירה וילקוף – מסלול לאדריכלות נוף
Tel: +972-(0)4-8294070
Fax: +972-(0)4-8294071
Email: danielo@ar.technion.ac.il

Amado building, Technion City, Haifa 3200003, Israel חיפה ,הטכניון קרית 3200003 Architecture.technion.ac.ilאר

מפרסם ההודעה
שירה וילקוף shirawi@technion.ac.il
כתובת מלאה
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, Haifa, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה