< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: ארץ לא נודעת - התמודדות בעלי ההלכה עם אתגרי ההגירה לצפון אמריקה 1850-1924 (עקיבא שטרנברג) [שוקן / מקוון] 25.10.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3100505/

 

ערב לכבוד צאת הספר 'ארץ לא נודעת – התמודדות בעלי ההלכה עם אתגרי לצפון אמריקה 1850-1924' מאת עקיבא שטרנברג, מפגש זום (מכון שוקן):
18:30 – דברי פתיחה פרופ' שמואל גליק
'ארץ לא נודעת וההיסטוריה של יהדות אמריקה בעת ההגירה הגדולה' – פרופ' יונתן סרנה
'חוויית ההגירה הנשית לארה"ב בראי השו"ת' – ד"ר ימימה חובב
דברי תגובה – ד"ר עקיבא שטרנברג

25.10.23, 20:00-18:30

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUuc-CrqDwpH9U7suVBHY_6Ld5FckcVy9eF

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה