< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: לקראת אזרחות מזרחית: על הפוליטיקה העכשווית של המזרחיות [ון ליר / ירושלים & מקוון] 17.10.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3092100/

לקראת אזרחות מזרחית: על הפוליטיקה העכשווית של המזרחיות
ערב דיון
הכניסה לאולם חופשית, בהרשמה מראש > tinyurl.com/2s3ws7x5

בעבר נחשבה המסורתיות המזרחית – זו שנתפסה בשיח ההגמוני הציוני כעמדה דתית ותרבותית חלקית ובלתי לכידה, ושחוסר יכולתה להיכנס לקטגוריות המוכרות של "דת" ו"חילון" נתפס כמגרעת – חלק בלתי נפרד מהמאבק המזרחי לשינוי התנאים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים שעמדו בבסיס יחסי הכוח האתניים במדינת ישראל.
במהלך שני העשורים האחרונים, עם הפיכת ה"היברידיות" ו"מרחבי הביניים" בעידן הניאו-ליברלי של ה"רב-תרבותיות" לסימון של יכולת ניעות תרבותית, קיבל השיח המסורתי קווי מתאר דומים. הוא הלך והתנתק מהשאלות המטריאליות של מזרחיות, עוני ועבודה, וגם מן הסוגיה של יחסי יהודים ופלסטינים והחשיבות של יחסי הכוח האתניים בגיבושם של יחסי הכוחות הלאומיים, והתחיל לעצב את המסורתיות כסחורה נחשקת של הוויה תרבותית גמישה. בתוך כך נותרו הסוגיות המרכזיות של המאבק המזרחי לדורותיו, של הקצאה בלתי שוויונית של משאבים, בצילו של מצעד הניצחון של המסורתיות.
במהלך הערב נדון בהיבטים הפוליטיים השונים של המאבק המזרחי והמסורתיות, ובאופקים החדשים שהם עשויים לפתוח לדיון בשאלות הפוליטיות הדחופות העומדות על סדר היום.

רב-שיח בהשתתפות:
יו"ר: ד"ר אסף דוד, מכון ון ליר בירושלים
פרופ' ניסים מזרחי, אוניברסיטת תל אביב, ומכון ון ליר בירושלים
יעל גידניאן, מנהלת כנס ירושלים למסורתיות, אשת תרבות ופעילה חברתית ירושלמית
עינב צברי, סוציולוגית, מחברת בין אי-שוויון ואתגרים חברתיים לפתרונות חדשנות וטכנולוגיה
ד"ר אבי-רם צורף, האקדמיה ע"ש פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים, האוניברסיטה הפתוחה והמכללה האקדמית ספיר

17.10.23, 20:00-18:00

tinyurl.com/2s3ws7x5

* (vanleerinst)

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים - The Van Leer Jerusalem Institute, ז'בוטינסקי, Jerusalem, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה