< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הגירה בהקשרים ישראליים: הקולות שלא נשמעים [אב"ג / באר שבע & הפתוחה / רעננה] 24-25.10.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3091901/

ההיסטוריה הישראלית היא היסטוריה של הגירה ושל חברת מהגרים רב דורית בהתהוות. רוב האתוסים והמיתוסים המכוננים של המדינה ומה שמגדיר את הסיפור שלה כייחודי, בעיני רבים, סובבים סביב שאלות של הגירה – 'התיישבות׳, 'עלייה וקליטה', 'כור היתוך׳ ויחסי כוחות בין 'צברים' ו'עולים חדשים', 'מזרחים' 'אשכנזים', 'רוסים' ו'אתיופים'.

נקודות המבט של הקהילות והמהגרים עצמם, מערכות היחסים הדינאמיות שנרקמו ביניהם ויצרו חלוקות קהילתיות חדשות, היסטוריות ההגירה המגוונות באזורי המוצא שמהם באו, ונקודות מבט אוניברסליות והשוואתית שאינן כפופות לסיפור הישראלי-יהודי הקולקטיבי אינן במוקד העניין. הכנס עוסק בסיפורים קטנים ומסקרנים שאבדו בתוך "הסיפור הישראלי הגדול" והקטגוריות הגדולות שיצרו אותו ונוצרו במסגרתו, אך הוא מספר סיפור ישראלי לא פחות משמעותי.

לתכנית הכנס, היכנסו לקישור: https://in.bgu.ac.il/bgi/pages/events/immigration.aspx

הכניסה לאירוע בחינם- יש צורך ברישום

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה