< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // לסדנה: סדנת כתיבה ומחקר לחוקרות וחוקרים בנושאי צריכה ותרבות [הפתוחה / רעננה 12/23] דדליין=21.9.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3091001/

קהילת מחקר צריכה ותרבות באגודה הסוציולוגית הישראלית, בשיתוף עם התכנית ללימודי
תרבות באוניברסיטה הפתוחה, מזמינה תלמידי.ות מחקר )לתואר שני ושלישי( וחוקרות וחוקרים
העוסקות.ים בקשרים שבין תרבות, חברה וצריכה להגיש מועמדות לסדנת כתיבה ומחקר.
הסדנה תיערך ביום ה', 28 בדצמבר 2023 , באוניברסיטה הפתוחה ברעננה.
מטרת הסדנה היא לשמש במה לקידום מחקריהם של המשתתפות.ים והיא מהווה הזדמנות
לקבל משוב מעמיתות.ים ומחברי.ות סגל. הסדנה פתוחה לחוקרות וחוקרים – ובפרט כאלה
בראשית דרכם.ן האקדמית – העוסקות.ים בסוגיות של צריכה ותרבות מפרספקטיבות
ודיסציפלינות שונות כגון סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, לימודי מגדר, תקשורת, לימודי סביבה,
היסטוריה, גיאוגרפיה, לימודי תרבות, פילוסופיה, ספרות, לימודי מדע וטכנולוגיה ועוד.
מבנה הסדנה: חלק הארי של המפגש יוקדש להצגת טיוטות מתקדמות של עבודות מחקר
)לדוגמה: פרק מעבודת הדוקטורט או מטיוטת ספר או טיוטת מאמר המיועד לפרסום(, דיון
וקבלת משוב. המציגות והמציגים בסדנה יתבקשו לשלוח טיוטה מלאה של העבודה חודש מראש
)עד ה 28.11.2023- ( על מנת לאפשר קריאה מקדימה על ידי המשתתפות.ים והמתדיינות.ים
ומתן משוב בעת הסדנה.
מושב אחד במסגרת הסדנה יוקדש למחקרים המצויים בשלב התחלתי )סביב הגשת הצעת
הדוקטורט או הצעת מחקר אחרת, ואף לפני שהוגשה או אושרה(, ובו יוצגו רעיונות ראשוניים
למחקר. מטרת המושב היא לסייע בגיבוש המחקר בשלבים ראשוניים אלה, ולספק משוב
קונסטרוקטיבי על ההצעה ודרכים אפשריות לביצוע המחקר. המציגות והמציגים במושב זה
.) יתבקשו לשלוח הצעת מחקר קצרה )בת 3-2 עמודים( שבועיים לפני הסדנה ) 14.12.2023
אנא שימו לב: עמידה בלוח הזמנים להגשת הטיוטה הכרחית להשתתפות בסדנה.
כמו כן, המשתתפות והמשתתפים יתבקשו לנכוח באופן מלא לאורך הסדנה כולה.
נושאים אפשריים להצגה בסדנה: מבטים היסטוריים/עכשוויים על תרבות הצריכה בישראל;
אמנות, תרבות חומרית, וחיי היומיום; ריבוד ואי-שוויון מעמדי, אתני, מגדרי ולאומי המתבטא
בשדות תרבות הצריכה או התרבות האמנותית והפופולרית; פרקטיקות של תרבות-נגד, צריכה
אתית, פוליטית וסביבתית בישראל; גלובליזציה, לוקליזציה, היברידיות; תרבות וצריכה בסביבת
המדיה הדיגיטלית והאינטרנט; היבטים ארגוניים ומוסדיים של ייצור תרבות בישראל; תרבות
פנאי, מומחי צריכה, ועולמות של עבודה יצירתית; שדות חדשים של ייצור תרבות וסגנון חיים
)דתיוּת, פוליטיקה, תרפיה, דיגיטליות ועוד(; הגוף בתרבות הצריכה; משבר האקלים בראי
תרבות הצריכה או התרבות האמנותית והפופולרית.
נשמח גם לקבל מחקרים העוסקים בקשר שבין המשבר הפוליטי בישראל לבין צריכה ותרבות,
כגון: היבטים של תרבות הצריכה בתנועת המחאה; השתקפות של המשבר הפוליטי בתרבות
האמנות והפופולרית; השפעתו של הקיטוב הפוליטי על מדיניות התרבות; ועוד.
להגשת מועמדות להצגת מחקר בסדנה: יש לשלוח תקציר של המחקר המיועד, כולל פירוט
של רציונל המחקר, גישה תיאורטית, שיטה, ממצאים ומסקנות עיקריות )עד 500 מילים בעברית
או באנגלית(. למושב של מחקרים בתחילת הדרך יש לשלוח תקציר של הצעת המחקר הכולל
את שאלת המחקר ומערך/שיטת מחקר )עד 200 מילים(. נא לציין בשורת הנושא של ההודעה
"עבור מושב מחקרים בתחילת הדרך".
יש לצרף לתקציר את הפרטים הבאים: שם המגיש/ה, שיוך חוגי ומוסדי, סטטוס אקדמי )תלמיד
לתואר / פוסט-דוקטורנט וכיו"ב(, פרטי מייל וטלפון.
את התקציר יש לשלוח לוועדה המארגנת עד ה 21- בספטמבר, לכתובת:
. cultureconsumption@gmail.com
תשובות יינתנו עד לתאריך 10 באוקטובר.

או ליניב רון-אל (dafnahi@openu.ac.il) שאלות ניתן להפנות לדפנה הירש
.(ronelyaniv@gmail.com)

בברכה,
הוועדה המארגנת
רפי גרוסגליק, דפנה הירש, יסמין ענב אהרוני, טל פדר, דנה קפלן, יניב רון-אל וסתיו שופן-ביטון

מפרסם ההודעה
סתיו שופן stavbitton@gmail.com
כתובת מלאה
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה, רעננה, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה