< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קבוצת מחקר עם מלגה: דמוקרטיה נוסח ישראל: לקראת דמיון פוליטי חדש [ון ליר & אונ ת"א / ת"א] דדליין=9.10.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3090300/

קול קורא לחוקרים צעירים להשתתפות בקבוצת מחקר
אירועי החודשים האחרונים מעוררים חרדה גדולה באשר לעתידו של המשטר הפוליטי והמשפטי בישראל ואפשרות קיומה של חברה משותפת. קשה היה לצפות מראש את השינויים מרחיקי הלכת שהקואליציה מנסה להכניס במסורת הדמוקרטית, ולא ניתן היה לצפות את ההיקף והנחישות של המחאה נגד ניסיונות אלה. הצבת סימני שאלה על המובן מאליו מעוררת חרדה, אך גם פותחת פתח לחשיבה מחודשת על שאלות יסוד. כיצד יש להבין את אירועי החודשים האחרונים מבחינה אינטלקטואלית ומחקרית? מהם הכלים התיאורטיים העומדים לרשותנו למטרה זו? אילו מסקנות אפשר להסיק מאירועי התקופה האחרונה ומתהליכים חברתיים, תרבותיים וכלכליים ארוכי טווח בכל הקשור למשטר הפוליטי והמשפטי הצפוי והראוי בישראל?
קבוצת המחקר היא יוזמה משותפת של מרכז אדמונד י’ ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב ומכון ון ליר בירושלים. הקבוצה תעמיק בהבנת הדמוקרטיה והמשטר בישראל ועתידם, בהתבסס על אירועי ההווה ועל המבנים החברתיים, המוסדיים, הפוליטיים והאידיאולוגיים הקיימים והמתפתחים בישראל.
הקבוצה מיועדת לתלמידי דוקטורט ובתר-דוקטורט וכן לחברי סגל אקדמי בראשית דרכם המתעניינים בנושאים אלה מכל זווית דיסציפלינרית, כולל משפטים, מדע המדינה, סוציולוגיה, היסטוריה, כלכלה ולימודי תרבות.
מפגשי הלימוד והמחקר של הקבוצה יתקיימו לאורך השנה האקדמית אחת לשבועיים בימי חמישי בשעות 14:00-16:00 באוניברסיטת תל אביב. במהלך השנה יתבקשו המשתתפים לעבוד על הצעת מחקר חדשה הרלוונטית לנושא הגג, כל אחת ואחד בתחום המומחיות שלו או שלה (במתכונת הדומה להצעת מחקר לקרן הלאומית למדע). את ההצעות הסופיות יציגו המשתתפים בכנס סיום שיתקיים בסוף השנה האקדמית הראשונה. תישקל האפשרות לקיים שנת פעילות נוספת שבה חברי הקבוצה שיהיו מעוניינים בכך יוציאו לפועל את תוכנית המחקר שלהם. למשתתפים בקבוצה שימלאו את מחויבויותיהם בשנה הראשונה תוענק מלגה
בגובה 5,000 ש”ח.
מועמדים בשלבי כתיבת עבודת הדוקטור, בתר-דוקטורנטים וחברי סגל אקדמי בראשית דרכם מכל מוסד אקדמי המעוניינים להשתתף בקבוצה ישלחו קורות חיים והצהרת כוונות democracyproject@vanleer.org.il עד שני עמודים) לכתובת המייל:

תאריך הגשה אחרון: יום ראשון 10.9.23

את הקבוצה יובילו:
פרופ' איסי רוזן-צבי ראש מרכז אדמונד י’ ספרא לאתיקה והפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ שי לביא ראש מכון ון ליר בירושלים והפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

bit.ly/3s8pmm1

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה