< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: אור במושבותם: חכמי קושטא, שאלוניקי ואיזמיר - יצירתם, פועלם ומעמדם [מכון שוקן / ירושלים] 11-12.9.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3080700/

אור במושבותם
חכמי קושטא, שאלוניקי ואיזמיר: יצירתם פועלם ומעמדם

כ"ה-כ"ו באלול תשפ"ג, 12-11 בספטמבר 2023

יום שני, כ"ה באלול תשפ"ג, 11 בספטמבר 2023 – בזום

19:00: דברי ברכה בשם ועדת הכנס – ד"ר הדר פלדמן-סמט

19:15: מושב ראשון: מפגשי עולמות
יו"ר: ד"ר הדר פלדמן-סמט
1. אחרית דבר לתיק האינקוויזיציה של פיליפו דה ניס ע"פ ר' שלמה בן אברהם הכהן – ד"ר דבורה קורן
2. פרופ' דב קופרמן – סמכות כנגד השראה – חכמי המזרח והשרלטן הדתי נחמיה חייא חיון
3. Elyakim Suisa – In Disagreement Against the Shekhina:”Disputes and Transformations in the Religious World of Early Modern Ottoman Jews” –

יום שלישי, כ"ו באלול תשפ"ג, 12 בספטמבר 2023 – במכון שוקן

09:30: התכנסות
10:00: דברי פתיחה: פרופ' שמואל גליק

10:15: מושב שני: קשרים וזיקות
יו"ר: אנאבלה אספרנסה
1. "שבת הלבשה": פסטיבל צדקה שנשתכח – ד"ר לוי יצחק קופר ואיתי קופר
2. השפעת החיבור 'משנה למלך' על עולם הלמדנות המזרח אירופאי – רפאל קרויזר
3. תפקידם של אנשי הקשר מהערים סלוניקי ואיזמיר כרשת הדפסה והפצת ספרים יהודיים: תובנות ממכתבים בכתב יד – ד"ר לילך תורג'מן

11:45: הפסקה

12:00: מושב שלישי: יצירה הלכתית
יו"ר: ד"ר תהילה אליצור
1. השפעת החבי"ב על החבי"ף: מבנה צורני של שו"ת בספר "רוח חיים" בהשפעת "כנסת הגדולה" לרבי חיים בנבנשתי – פרופ' שמואל גליק
2. פועלם ותרומתם של חכמי קושטא, שאלוניקי ואיזמיר במאות ה־י"ז-י"ח למשפט הציבורי העברי – פרופ' אביעד הכהן
3. "מרביץ התורה" – מינויו, מעמדו, סמכויותיו ותחומי פעילותו במאות ה־18-16 – פרופ' יוסף הקר

14:10-13:30: ארוחת צהריים

14:15: מושב רביעי: עולם הספר
יו"ר: ד"ר יואל מרציאנו
1. הפירוש "שדה יהושע" לתלמוד הירושלמי: נוסח הירושלמי ופרשנותו בקושטא של המאה ה־17 – ד"ר ירון זילברשטיין
2. השתקפויות של "ספר הבריאה" בפירושי הזוהר של אליהו מוג'אג'ון – אפרת לדרפיין-גלבוע
3. המשנה דפוס קושטא ת"ד-ת"ה: לדרכו של הנקדן עלי בן יוסף אלצייג – ד"ר אריאל גבאי

15:45: הכרזה על מקבלי הפרסים לפרסום ספר ביכורים לשנת תשפ"ד

ועדת הכנס: פרופ' יוסף הקר – יו"ר הועדה, פרופ' שמואל גליק, ד"ר דב הכהן, פרופ' לאה מקובצקי, ד"ר הדר פלדמן-סמט

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOnmtIds5do24Tamtoz7PB5rXeHJae5RAhInVw7uE6WdZa0g/viewform?usp=sf_link

מפרסם ההודעה
ד"ר תניה רגב academic.schocken@gmail.com 02-5631288
כתובת מלאה
מכון שוקן למחקר היהדות, בלפור 6 ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה