< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: כנס קהילות משמעות ומה שביניהן [ירושלים] 8.6.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3060404/

שני יסודות קיומיים חזקים פועלים עלינו, הגם שלא תמיד אנו חשים בהם ויודעים להגדיר אותם: תחושת הקהילתיות ותחושת המשמעות. יש לזכור כי העובדה שאנו שייכים לקהילה אינה קובעת כי אנו מייחסים לקהילה זו משמעות או שאנחנו משמעותיים בתוכה. עידן הפוסט קורונה הציג את החשיבות העליונה של יסודות אלו בחיינו ובעיקר את ההכרה בהיעדרם.
כנס זה קורא לחשיבה מחודשת ופורייה על מושגי הקהילה והמשמעות ויישומיהם במרחבי החיים השונים. הנחת היסוד של כנס זה היא, שישנם ערוצי קשר רבים בין שתי תמות גדולות אלו אשר מתבטאים במגוון תחומים אקדמיים ומעשיים. אשר על כן, ישנה הבנה לחשיבותו של כל אחד ממושגי היסוד הללו לצד האמונה בחיבור בין שניהם. הכנס מזמין הצעות המדגישות את החשיבות של כל מושג בנפרד, כמו גם על זיקה ביניהם.

https://drive.google.com/file/d/1aGxFTp98we6fioz_TOsO3cW4ZNo2w1YT/view?usp=drivesdk

 

מפרסם ההודעה
ד"ר ירון נעים naimo@zahav.net.il
כתובת מלאה
הקריה האקדמית אונו קמפוס ירושלים, HaTa'asiya Street, Jerusalem, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה