< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: הרצאת פייגה השנתית - שינוי המשטר: הפרטה, זהות ומעמד (דני גוטווין) [מכון בן גוריון / שדה בוקר] 30.5.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3052210/

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | הקתדרה לעתודה מדעית בחקר החברה בישראל ע"ש מיכאל פייגה


מתכבדים להזמינכם
להרצאה השנתית ע"ש ד"ר מיכאל פייגה

מיכאל פייגה 2016-1957
אדם אוהב אדם, חוקר החברה בישראל, חבר ואיד רעים להתרועע
נרצח בפיגוע טרור בתל-אביב

שינוי המשטר: הפרטה, זהות ומעמד
פרופ' דניאל גוטווין הוא פרופ' אמריטוס בחוג לתולדות ישראל ומקרא בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה. מחשובי ההוגים החברתיים בישראל.
פרופ' גוטווין פרסם ספרים ומחקרים רבים בדגש על נושאי מדיניות חברתית כלכלית.

הענקת הפרס ע"ש ד"ר מיכאל פייגה
לסטודנטית מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב על הצעת מחקר מאושרת לתואר שלישי,
שעניינה הוא החברה בישראל לשנת תשפ"ג

יום שלישי, י' בסיוון תשפ"ג, 30 במאי 2023
אודיטוריום בבניין סינדי ומקס מינצברג למכון בן-גוריון
לחקר ישראל והציונות וארכיון בן גוריון (23)
קריית האוניברסיטה בשדה בוקר, מדרשת בן-גוריון,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

17:00 התכנסות
17:15 ברכות: פרופ' דוד וטשטיין, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה
דברי הזוכה
הענקת הפרס
18:00 הרצאה

מפרסם ההודעה
רויטל עטר כלפון ראש לשכת מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות bgi@bgu.ac.il טלפון: 08-6596936 | פקס: 08-6596939
כתובת מלאה
קריית האוניברסיטה בשדה בוקר, מדרשת בן-גוריון, בניין 23, אודיטוריום מכון בן-גוריון
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה