< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: שפת הטלוויזיה [תל אביב] 5.5.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3042503/

שפת הטלוויזיה: יום עיון
יום שישי, 5 במאי 2023
המכללה האקדמית תל אביב-יפו

תוכנית
9:30—11:00
ברכות:
נציג המכללה האקדמית תל אביב-יפו
ד"ר עמית קמה, יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת

מחשבות על שפה וטלוויזיה
ד"ר רוביק רוזנטל, נשיא האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה
"יש דֶרֶח להתבטא!": ייצוגים סטראוטיפיים של הגיית חי"ת ועי"ן בטלוויזיה הישראלית
ד"ר רועי גפטר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
שיח טלוויזיוני כמרחב ציבורי: המקרה של שאלות חֲרָטָה בראיונות
ד"ר מיכל חמו, המכללה האקדמית נתניה, ופרופ' זוהר קמפף, האוניברסיטה העברית

11:00—11:30 הפסקה

11:30—13:00
ככה זה בעברית: אוריינות וצייתנות בְּספרות ובתוכניות טלוויזיה לילדים
פרופ' אורי מור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
איכות ואותנטיות: ביקורות טלוויזיה בעיתונות האנגלו-אמריקנית על סדרות ישראליות ב'נטפליקס'
ד"ר נועה לביא, המכללה האקדמית תל אביב-יפו
מדברים פחחחחח: מטא-שיח על שפה בטלוויזיה
ד"ר ארן ליביו, אוניברסיטת חיפה

https://isca.org.il/safa-and-tv/

 

מפרסם ההודעה
ד"ר עמית קמה יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת amitk@yvc.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית תל אביב-יפו
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה